Vaststelling van de Generieke Selectielijst Defensie (GSD) over de periode vanaf 1945

Kenmerk: NA/14/13082

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Gehoord de deskundige als bedoeld in art. 3, eerste lid, onder d, van het Archiefbesluit 1995;

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘generieke selectielijst voor de archiefbescheiden van het ministerie van defensie vanaf 1945’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Met de vaststelling van deze selectielijst worden de volgende selectielijsten voor de zorgdrager Minister van Defensie ingetrokken:

 • De Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het Ministerie van Defensie, vastgesteld bij beschikking van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en de Minister van Defensie, nrs. OKN/MA 154.391 en EAO 250.880/2B van 30 december, laatstelijk aangepast 19 december 2005, Staatscourant 2006, nr. 46;

 • De selectielijst sociale voorzieningen, vastgesteld 17-01-2006 (Staatscourant 72 van 11-4-2006);

 • De selectielijst arbeidsvoorzieningsbeleid, vastgesteld 13-01-2005 (Staatscourant 9 van 11-11-2004);

 • De selectielijst overheidspersoneel, deelbeleidsterreinen arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, formatiebeleid, arbeidsomstandigheden en personeelsinformatievoorzieningen en -administratie, vastgesteld 30 juli 2001 (Staatscourant 2001 nummer 201);

 • De selectielijst Regionaal Economisch Beleid, vastgesteld 21-8-2007 (Staatscourant 193 van 5-10-2007)

 • De selectielijst Energiebeleid, vastgesteld 7-7-2005 (Staatscourant 10 van 13-1-2006);

 • De selectielijst Bekostiging en verzekering gezondheidszorg, vastgesteld 10-7-2006 (Staatscourant 232 van 28-11-2006);

 • De selectielijst organisatie decentrale overheden, vastgesteld 15-11-2006 (Staatscourant 21 van 30-1-2007)

 • De selectielijst wetenschapsbeleid, vastgesteld 17-5-2002 (Staatscourant 185);

 • De selectielijst wapens en munitie, vastgesteld 15-9-2005 (Staatscourant 229 van 24-11-2005);

 • De selectielijst coördinatie minderheden, vastgesteld 20-10-2003 (Staatscourant 69 van 8-4-2004);

 • De selectielijst gevangeniswezen, vastgesteld 8-1-2008 (Staatscourant 39 van 25-2-2008);

 • De selectielijst sociale verzekeringen, vastgesteld 14-10-2005 (Staatscourant 9 van 12-1-2006);

 • De selectielijst scheepvaart en maritieme zaken, vastgesteld 16-6-2008 (Staatscourant 128 van 7-7-2008)

 • De selectielijst buiten- en bovensectorale arbeidsvoorwaarden, vastgesteld 5-10-2004 (Staatscourant 240 van 13-12-2004);

 • De selectielijst ruimtelijke ordening, vastgesteld 24-6-2002 (Staatscourant 215);

 • De selectielijst persoonsregistraties, vastgesteld 16-3-2007 (Staatscourant 73 van 16-4-2007);

 • De selectielijst planning van voorzieningen gezondheidszorg, vastgesteld 19-4-2007 (Staatscourant 100 van 29-5-2007);

 • De selectielijst organisatie rijksdienst, vastgesteld 5-7-2005 (Staatscourant 245 van 16-12-2005);

 • De selectielijst lijkbezorging, vastgesteld 11-1-2007 (Staatscourant 23 van 1-2-2007);

 • De selectielijst welzijnsbeleid, vastgesteld 25-11-2003 (Staatscourant 35 van 20-2-2004);

 • De selectielijst militair materieel, vastgesteld 29-1-2007 (Staatscourant 79 van 24-4-2007);

 • De selectielijst auteursrecht, vastgesteld 15-9-2005 (Staatscourant 232 van 29-11-2005);

 • De selectielijst industrie en technologiebeleid, vastgesteld 12-9-2006 (Staatscourant 202 van 17-10-2006);

 • De selectielijst militaire operatien, vastgesteld 3-5-2005 (Staatscourant 113) van 15-6-2005;

 • De selectielijst milieubeheer, vastgesteld 1-4-2009 (Staatscourant 78 van 24-4-2009);

 • De selectielijst politie 1945-1993 (Politie I), vastgesteld 8-10-2007 (Staatscourant 215 van 6-11-2007);

 • De selectielijst cultuurbeheer, vastgesteld 5-6-2004 (Staatscourant 208 van 28-10-2004);

 • @@@@@@@@@De selectielijst brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing, vastgesteld 16-6-2008 (Staatscourant 134)van15-7-2008;

 • De selectielijst rechtspersonen, vastgesteld 21-11-2005 (Staatscourant 43 van 1-3-2006);

 • De selectielijst telecommunicatie en post, vastgesteld 12-2-2009 (Staatscourant 48 van 11-3-2009);

 • De selectielijst bevolkingsadministratie en reisdocumenten, vastgesteld 13-3-2007 (Staatscourant 68 van 5-4-2007);

 • De selectielijst nationale ombudsman, vastgesteld 13-9-2007 (Staatscourant 204 van 23-10-2007);

 • De selectielijst natuur- en landschapsbeheer, vastgesteld 17-3-2003 (Staatscourant 93 van 15-5-2003);

 • De selectielijst vermogensrecht. vastgesteld 6-3-2008 (Staatscourant 58 van 25-3-2008);

 • De selectielijst prijsbeleid, vastgesteld 5-10-2007 (Staatscourant 205 van 23-10-2007);

 • De selectielijst adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel, vastgesteld 17-5-2002 (Staatscourant 222);

 • De selectielijst oorlogsgetroffenen, vastgesteld 05-3-2007 (Staatscourant 98 van 24-5-2007);

 • De selectielijst voeding en productveiligheid, vastgesteld 29-1-2007 (Staatscourant 47 van 7-3-2007);

 • De selectielijst natuurlijke personen, vastgesteld 15-1-2008 (Staatscourant 31 van 13-2-2008);

 • De selectielijst militair personeel, vastgesteld 19-12-2005 (Staatscourant 46 van 6-3-2006);

 • De selectielijst emancipatie, vastgesteld 29-7-2003 (Staatscourant 236 van 5-12-2003);

 • De selectielijst in- en uitvoerbeleid, vastgesteld 15-08-2006 (Staatscourant 191 van 2-10-2006);

 • De selectielijst inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid, vastgesteld 14-3-2006 (Staatscourant 34 van 16-2-2007);

 • De selectielijst voorlichting, vastgesteld 3-5-2007 (Staatscourant 112 van 14-6-2007);

 • De selectielijst burgerluchtvaart, vastgesteld 13-10-2008 (Staatscourant 302 van 27-10-2008);

 • De selectielijst arbeidsomstandigheden, vastgesteld 21-4-2008 (Staatscourant 105 van 4-6-2008);

 • De selectielijst kinderbescherming en justitiële jeugdzorg, vastgesteld 12-12-2005 (Staatscourant 41 van 27-2-2006);

 • De selectielijst gezondheid en welzijn van dieren, vastgesteld 15-07-2002 (Staatscourant 63 van 31-3-2003. Vanwege de grote omvang van deze selectielijst is deze selectielijst in twee delen gepubliceerd. Deel 2 verscheen in Staatscourant nr. 64 van 1 april 2003);

 • De selectielijst intersectoraal vervoer, vastgesteld 27-3-2006 (Staatscourant 109 van 8-6-2006);

 • De selectielijst toelating van vreemdelingen, vastgesteld 20-11-2009 (Staatscourant 17682);

 • De selectielijst overheidsinformatievoorziening, vastgesteld 11-7-2003 (Staatscourant 202 van 20-10-2003);

 • De selectielijst rijkshuisvesting, vastgesteld 12-3-2007 (Staatscourant 142 van 26-7-2007);

 • De selectielijst constitutionele zaken, vastgesteld 12-6-2003 (Staatscourant 172 van 8-9-2003);

 • De selectielijst politie vanaf 1994 (politie II), vastgesteld 20-10-2006 (Staatscourant 227 van 21-11-2006);

 • De selectielijst energiedelfstoffen, vastgesteld 7-7-2005 (Staatscourant 10 van 13-1-2006);

 • De selectielijst patiëntenbeleid, vastgesteld 21-6-2007 (Staatscourant 152 van 9-8-2007);

 • De selectielijst rijksbegroting, vastgesteld 8-1-1998 (Staatscourant 142), gewijzigd bij 25-01-2005 (Staatscourant 62 van 31-3-2005);

 • De selectielijst tarieven in de gezondheidszorg, vastgesteld 9-10-2007 (Staatscourant 222 van 15-11-2007);

 • De selectielijst algemene wetenschappelijke beleidsvoorbereiding, vastgesteld 22-5-2006 (Staatscourant 149 van 3-8-2006);

 • Selectielijst buitenlandse economische betrekkingen, vastgesteld 22-8-2006 (Staatscourant 197 van 10-10-2006);

 • De selectielijst dienstplicht, vastgesteld 24-6-2002 (Staatscourant 200 van 17-10-2002), laatstelijk gewijzigd 14-6-2005 (Staatscourant 156 van 15-8-2005);

 • De selectielijst stay behind organisatie, vastgesteld 18-6-2008 (Staatscourant 129 van 8-7-2008).

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 17 februari 2014

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens deze: De algemene rijksarchivaris, M.J. Berendse.

De Minister van Defensie, namens deze: De secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie, E.S.M. Akerboom.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar hij zijn woonplaats heeft.

De selectielijst behorend bij deze beschikking zal beschikbaar gesteld worden via www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten

Naar boven