Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2007, 79 pagina 11Overig

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Defensie beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945

29 januari 2007

Nr. C/S&A/07/240

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 18 januari 2007, arc-2006.03456/6);

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Militair materieel over de periode vanaf 1945’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De ‘Lijst van te bewaren/vernietigen archiefbescheiden [basisselectiedocument] voor de onder de Minister van Defensie vallende actoren binnen het beleidsterrein militair materieel’ (vastgesteld bij beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Defensie, nr. 94.1034.RWS/EIB d.d. 23 november 1994 (gepubliceerd in de Staatscourant 1995, nr. 89)) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn woonplaats heeft.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 29 januari 2007.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de algemene rijksarchivaris, M.W. van Boven.De Minister van Defensie,
namens deze:
de project directeurProject Wegwerken Archiefachterstanden PWAA, A. van der Kooij.