Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2006, 46 pagina 8Overig

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Defensie beleidsterrein Militair Personeel vanaf 1945

19 december 2005

Nr. C/S&A/05/2602

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 21 oktober 2005, nr. arc-2005.02633/2);

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Militair Personeel over de periode vanaf 1945’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

De Selectielijst voor de neerslag van handelingen van de Minister van Defensie op het beleidsterrein militair personeel over de periode 1945–1993, vastgesteld bij besluit van 27 september 2000 van de Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Stcrt. 2000, 242) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Van de ‘Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Ministerie van Defensie, vastgesteld bij besluit van 11 juni 1987’ worden de volgende onderdelen ingetrokken:

– hoofdstuk 1000, nrs. 11, 12,13, 23 en 33;

– hoofdstuk 1100, nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 21 en 69;

– hoofdstuk 1600, nr. 4;

– hoofdsstuk 2000, nr. 7;

– hoofdstuk 3213, nrs. 1, 2, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23 en 24;

– hoofdstuk 3215, nrs. 6 en 43;

– hoofdstuk 3501 in zijn geheel;

– hoofdstuk 4300, nrs. 5, 20, 21 en 22;

– hoofdstuk 5000, nrs. 1, 10 en 17;

– hoofdstuk 6100/7100/8100, nr. 6, 8;

– appendix op hoofdstuk 6100/7100/8100, nrs. 6, 7, 8, 9, 10, 22 en 26;

– hoofdstuk 6200/7200/8200, nrs. 5, 14, 15, 20, 21, 28, 34, 35, 36, 42, 48, 54, 61, 65, 68, 69, 70, 74, 82, 85, 91, 93, 103;

– hoofdstuk 6300/7300/8300, nrs. 62, 63 en 68;

– hoofdstuk 6400/7400/8400, nr. 48.

Artikel 4

Van de Selectielijst Arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (Stcrt. 2001, 200) worden de handelingen 213 en 248 voor de actor de Minister van Defensie ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn woonplaats heeft. Voordat hij beroep instelt, moet hij binnen zes weken na de inwerkingtreding van dit besluit bij de Staatssecretaris een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gestuurd naar CFI/FJZ, ter attentie van het secretariaat van de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2005.
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris, M.W. van Boven.De Minister van Defensie,
namens deze:
de plv. Secretaris-Generaal, M.W. Gout-van Sinderen.