Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Defensie beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945

3 mei 2005

Nr. C/S&A/05/933

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 7 januari 2005, nr. arc-2004.01772/4);

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Militaire Operatiën over de periode vanaf 1945’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De ‘lijst voor de neerslag van de handelingen van de Minster van Defensie op het beleidsterrein Militaire Operatiën. 1945–1993’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, nr. R&B//OSA/2002/1425 d.d. 26-04-2002 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 2002/114)) wordt ingetrokken.

En:

De ‘lijst van te vernietigen archiefbescheiden Koninklijke Marine en Koninklijke Luchtmacht’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Defensie en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, nr. 317/MZ d.d. 21-11-1988 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 1989/8, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, kenmerk R&B//OSA/2002/1425 d.d. 26 april 2002 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 2002/114) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn woonplaats heeft. Voordat hij beroep instelt, moet hij binnen zes weken na de inwerkingtreding van dit besluit bij de Staatssecretaris een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gestuurd naar CFI/FJZ, ter attentie van het secretariaat van de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2005.
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris, M.W. van Boven.De Minister van Defensie,
namens deze:
de plv. Secretaris-Generaal, M.W. Gout.

Naar boven