Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2003, 202 pagina 11Overig

Vaststelling selectielijst OCW en Defensie

C/S/03/1691

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 3 oktober 2002, nr. arc-2002.4316/2);

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde `selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Overheidsinformatievoorziening over de periode 1945-1999' en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De categorieën 7 van het hoofdstuk Algemeen, 1-4 van hoofdstuk 1410, 9-10 van hoofdstuk 4300 en 11, 12, 14-19, 22 en 24 van hoofdstuk 6400/7400/8400 van de `lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het Ministerie van Defensie' (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Defensie en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, nrs. OKN/MA 154.391 d.d. 30-12-1969 en EAO 250.880 d.d. 30-12-1969 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 1970/10, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Defensie en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, nr. R&B/OSA/2002/1164 d.d. 17-5-02 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 2002/222)) worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 11 juli 2003.
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Defensie,namens deze:
de plv. Secretaris-Generaal
M.W. Gout.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn woonplaats heeft. Voordat hij beroep instelt, moet hij binnen zes weken na de inwerkingtreding van dit besluit bij de Staatssecretaris een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gestuurd naar CFI/FJZ, ter attentie van het secretariaat van de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.