Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2008, 39 pagina 8Overig

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Defensie beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945

8 januari 2008

Nr. C/S&A/07/3196

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Defensie

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 16-08-2006, nr. arc-2006.03029/11);

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling over de periode vanaf 1945’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn woonplaats heeft.

Den Haag, 8 januari 2008.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de waarnemend algemene rijksarchivaris, P. Brood.De Minister van Defensie,
namens deze:
de project directeur, Project Wegwerken Archiefachterstanden PWAA, A. van der Kooij.