Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 102, item 10

10 Stemmingen overige moties Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet),

te weten:

 • -de motie-Von Martels/De Groot over een leidraad over lichthinder (34985, nr. 25);

 • -de motie-Von Martels c.s. over een kennis- en leerprogramma voor de uitdagingen in het groenbeheer (34985, nr. 26);

 • -de motie-Von Martels c.s. over het voorkomen van faunaschade (34985, nr. 27);

 • -de motie-Moorlag over een toetsingsladder voor natuurwaarden (34985, nr. 28);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over de intrinsieke waarde van wilde dieren in de wet opnemen (34985, nr. 30);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over de wildlijst van vrij bejaagbare dieren terugbrengen tot nul soorten (34985, nr. 31);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over het afschaffen van de landelijke vrijstellingslijst (34985, nr. 32);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over de vos van de vrijstellingslijst halen (34985, nr. 33);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over het konijn van de vrijstellingslijst halen (34985, nr. 34);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over het verbieden van kunstlicht bij vossenjacht (34985, nr. 35);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over het niet toestaan van jacht in Natura 2000-gebieden (34985, nr. 36);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over het verbieden van jachtwedstrijden (34985, nr. 37);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over het loslaten van de nulstandgebieden voor wilde zwijnen (34985, nr. 38);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over het verbieden van vangkooien bij de jacht (34985, nr. 39);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over een jachtverbod tijdens de zoogperiode van de wolf (34985, nr. 40);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over het verbieden van kaalkap (34985, nr. 41);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over productie- en multifunctioneel bos niet langer meerekenen als beschermd natuurgebied (34985, nr. 42);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over het stellen van regels ten aanzien van bos de uitsluitende bevoegdheid van het Rijk maken (34985, nr. 43);

 • -de motie-Van Gerven over de instructieregels voor de provinciale NNN-toets aanpassen (34985, nr. 44);

 • -de motie-Weverling c.s. over reductie van door in het wild levende dieren veroorzaakte schade (34985, nr. 45).

(Zie vergadering van 26 juni 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Kooten-Arissen stel ik voor haar moties (34985, nrs. 41, 42 en 43) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Gerven (34985, nr. 44) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ten opzichte van thans geldende regels voor benutting van gebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland in het Besluit kwaliteit leefomgeving meer bestuurlijke afwegingsruimte wordt gecreëerd voor provincies;

overwegende dat het verschil in financiële draagkracht tussen provincies een verschil in het belang dat provincies toekennen aan de doelstellingen uit het natuurnetwerk met zich mee kan brengen;

van mening dat het al dan niet herbestemmen van natuur geen financiële overweging mag hebben;

verzoekt de regering de instructieregels voor de provinciale NNN-toets in het Besluit kwaliteit leefomgeving dusdanig in te richten dat deze overeenkomen met de regels in het huidige Besluit algemene regels ruimtelijke ordening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 50, was nr. 44 (34985).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Von Martels/De Groot (34985, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Von Martels c.s. (34985, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Von Martels c.s. (34985, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, DENK, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Moorlag (34985, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (34985, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (34985, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (34985, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (34985, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (34985, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (34985, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (34985, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (34985, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (34985, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (34985, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (34985, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gerven (34985, nr. 50, was nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Weverling c.s. (34985, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.