Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 107, item 25

25 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken met het oog op het toepassen van niet-doelgebonden subsidiecriteria - 35009

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 05 september 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren - 35010

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 05 september 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen - 35011

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 05 september 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren - 35012

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 05 september 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik - 35013

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 05 september 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen (Verzamelwet pensioenen 2019) - 35015

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 06 september 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement - 35016

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 september 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Beantwoording vragen commissie over de evaluatie Uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland - 20454-131

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 06 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake informatie over evaluatie Uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland (Kamerstuk 20454-130) in verhouding tot motie afhandeling van de back-payregeling (Kamerstuk 34775-XVI-115) - 20454-132

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 06 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om stand van zakenbrief op het terrein van oorlogsgetroffenen - 20454-133

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 06 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30 en 31 augustus 2018 - 21501-02-1902

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 05 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie om de ambtelijke instructies voor de raadswerkgroep ten aanzien van het voorstel voor de Verordening Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP-verordening) alsook de verslagen van de ambtelijke werkgroepen op EU-niveau aan de Kamer toe te zenden - 22112-2687

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 05 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Wijziging Richtlijn 2009/103 inzake aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen - 22112-2688

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 06 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Verordening Promotie mkb-groeimarkt - 22112-2689

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 06 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voornemen tot het sluiten van een administratief akkoord in het kader van de op 19 mei 1977 te Dhaka tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake technische samenwerking - 23908-(R1519)-138

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voornemen tot verlenging van de overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden, Doha, 16 december 2014 - 24493-R1557-83

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake de effecten van digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen, gebaseerd op artikel 21 van de Wet op de Raad van State - 26643-557

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 06 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Invulling van aangenomen moties en toezeggingen over positie regionale ziekenhuizen, spoedeisende zorg en over aanpak drukte in de acute zorg - 27295-168

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 07 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voldoen van een toezegging, gedaan tijdens het algemeen overleg water van 28 juni 2018, over metingen PFOA door Zuid-Holland - 28089-92

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 07 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) - 28345-202

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 06 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Monitor nazorg ex-gedetineerden - meting 5: Beschrijving van de problematiek van ex-gedetineerden en de relatie met recidive" - 29270-139

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 06 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek naar de effectiviteit van de no-riskpolis in artikel 29b Ziektewet - 29544-843

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 07 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Regiodeal ESTEC en Space Campus Noordwijk - 29697-55

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 06 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op notitie "Terugblik op de klachtbehandeling door Defensie" van de Veteranenombudsman - 30139-202

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 05 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actualisatie werkprogramma 2019 van de Nederlandse Sportraad - 30234-196

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 07 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Termijn voor het (tijdig) indienen van een bezwaarschrift en termijn voor het nader onderbouwen van een bezwaarschrift - 31066-427

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 07 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 4 Rijksbegroting - 31511-27

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 04 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Publicatie "Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018" van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) - 32660-68

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 06 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de veroordelingen in Marokko in verband met de Rif-protesten - 32735-208

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 05 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

HBSC-rapport 2017 "Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland" - 32793-326

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 05 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Internationale klimaatcommissie Global Commission on Adaptation - 32813-196

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Het afluisteren van een journalist door het Openbaar Ministerie en de bronbescherming van journalisten - 32827-132

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 04 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek Beleidsdoorlichting Artikel 23 (Beleidsartikel 23 meteorologie, seismologie en aardobservatie) - 32861-34

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 05 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Studentenhuisvesting - 33104-19

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 07 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

IOB evaluatie "Better ways of trading" - 33625-267

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 16 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en andere regelgeving vanwege gewijzigde verantwoordelijkheden voor het groen onderwijs en de vorming van één bekostigingsbudget vanaf 2019 - 34284-13

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 10 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluaties vijf jaar Wet College voor de Rechten van de Mens - 34338-3

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 05 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Breed offensief om meer mensen met een beperking aan werk te helpen - 34352-115

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 07 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op WOB-verzoeken inzake (voorgenomen afschaffing) dividendbelasting - 34775-84

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 07 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Statistieken over inkomens- en vermogensongelijkheid - 34775-IX-30

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 06 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de uitwerking regeling gratis Verklaring Omtrent Gedrag (vog) - 34775-VI-120

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 07 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om met indicatoren inzicht te geven in de begrotings- en jaarverslagen - 34775-X-138

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 03 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie - 34775-X-139

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 05 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Chroom-6 op materialen - 34775-XVI-152

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 05 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Opbrengsten van de hoofdlijnenakkoorden in de curatieve zorg van 2012 tot en met 2017 - 34775-XVI-153

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 07 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 - 34870-15

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 07 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit van 12 juli 2018 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB met name in verband met het afschaffen van de cascadebekostiging - 35002-1

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 14 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voornemen tot oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen - 35008-1

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 31 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Toestemming deelname rondetafelgesprek Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen - 2018Z15188

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 04 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake een technische briefing over Kustwacht Caribisch gebied - 2018Z15246

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 04 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over een briefing over de voortgang van de verschillende programma's voor inclusieve financiering en over de activiteiten en ervaringen van de Speciale Pleitbezorger - 2018Z15330

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 05 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over de mogelijkheden voor Nederland om coalities te vormen in de Europese Unie na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (brexit) (Kamerstuk 23987-185) - 23987-260

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een interparlementaire conferentie betreffende het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie - 33130-12

Tweede Kamerlid, R. de Roon (PVV) - 06 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de 59ste COSAC, gehouden te Sofia, Bulgarije van zondag 17 juni 2018 tot en met dinsdag 19 juni 2018 - 22660-70

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 06 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:

- Wijziging van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken met het oog op het toepassen van niet-doelgebonden subsidiecriteria (35009);

b. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

- Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35010);

- Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen (Verzamelwet pensioenen 2019) (35015);

c. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

- Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35011);

- Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren (35012);

- Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik (35013);

- Regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement (35016).