Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 107, item 11

11 Stemmingen moties Herziene richtlijn betaaldiensten

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten,

te weten:

  • -de motie-Ronnes c.s. over een toestemmingenoverzicht voor consumenten (34813, nr. 20);

  • -de motie-Ronnes/Bruins over duidelijkheid over "uitdrukkelijke toestemming" (34813, nr. 21);

  • -de motie-Snels c.s. over de effecten van PSD2 op het punt van marktverhoudingen (34813, nr. 22);

  • -de motie-Nijboer over herleidbaar zijn van bankafschrijvingen (34813, nr. 23).

(Zie vergadering van 4 september 2018.)

De voorzitter:

De motie-Nijboer (34813, nr. 23) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bankafschrijvingen niet altijd duidelijk tot een bedrijf of transactie herleidbaar zijn, bijvoorbeeld wanneer een onbekende bedrijfsnaam wordt gebruikt;

overwegende dat dit ertoe kan leiden dat foutieve afschrijvingen onopgemerkt blijven, of niet vallen te corrigeren;

overwegende dat dit fraude in de hand kan werken;

verzoekt de regering met banken in gesprek te gaan met als doel dat bankafschrijvingen altijd duidelijk herleidbaar zijn tot bedrijf en transactie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 25, was nr. 23 (34813).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ronnes c.s. (34813, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ronnes/Bruins (34813, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Snels c.s. (34813, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Nijboer (34813, nr. 25, was nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.