Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 83, item 18

18 Stemming motie Natuurbeleid/EHS

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Natuurbeleid/EHS, 

te weten: 

  • -de motie-Dijkgraaf/Geurts over een omwisselbesluit voor de bufferzone bij Engbertsdijksvenen (33576, nr. 72). 

(Zie vergadering van 14 april 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Dijkgraaf/Geurts (33576, nr. 72) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 83, was nr. 72 (33576). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het conceptbeheerplan van Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen, op basis van vegetatiekartering, vaststelt dat het areaal herstellend hoogveen toeneemt; 

constaterende dat de commissie van deskundigen concludeert dat ook de vegetatieontwikkeling positief is en dat de kwaliteit van het herstellend hoogveen op korte termijn zal verbeteren; 

verzoekt de regering, ten aanzien van Engbertsdijksvenen, zolang niet ondubbelzinnig en aantoonbaar sprake is van verslechtering van de habitattypen actief en herstellende hoogveen, in ieder geval in de eerste beheerplanperiode geen bufferzone aan te leggen; 

verzoekt de regering tevens, samen met de provincie Overijssel ten behoeve van de tweede beheerplanperiode een omwisselbesluit voor de bufferzone te realiseren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Dijkgraaf/Geurts (33576, nr. 83, was nr. 72). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.