33 576 Natuurbeleid

Nr. 72 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN GEURTS

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, ten aanzien van Engbertsdijksvenen, zolang niet ondubbelzinnig en aantoonbaar sprake is van verslechtering van de habitattypen «actief hoogveen» en «herstellend hoogveen», in ieder geval in de eerste beheerplanperiode geen bufferzone aan te leggen;

verzoekt de regering, samen met de provincie Overijssel ten behoeve van de tweede beheerplanperiode een omwisselbesluit voor de bufferzone te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Geurts

Naar boven