Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 83, item 27

27 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitbreiding van de aansprakelijkheid voor de voldoening van het verschuldigde loon aan de werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg - 34461 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 april 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PbEU 2014, L 189) (Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen) - 34462 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26 april 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen) - 34468 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 04 mei 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158) en ter implementatie van verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158) (Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen) - 34469 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 04 mei 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten - 34470 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 04 mei 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime - 34471 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 10 mei 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren - 34472 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 mei 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling - 34473-(R2069) 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 11 mei 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Aanbieding Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom - 19637-2182 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kennissynthese gezondheid vluchtelingen - 19637-2183 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken implementatie richtlijnen in eerste kwartaal 2016 - 21109-223 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding verslag Raad Buitenlandse Zaken van 18 april 2016 - 21501-02-1607 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding verslag van de Eurogroep van 22 april te Amsterdam waarin ook een geannoteerde agenda voor de mogelijke extra Eurogroep is opgenomen - 21501-07-1357 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Implementatie richtlijn kapitaalvereisten (CRD) - 21501-07-1358 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding verslag van de informele Ecofin van 22 en 23 april te Amsterdam - 21501-07-1359 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 24 en 25 mei 2016 te Brussel - 21501-07-1360 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 21 april 2016 inzake de EU-Oekraïne top op 19 mei 2016 - 21501-20-1122 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 19 april jl. te Luxemburg - 21501-28-140 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 19-20 april 2016 - 21501-31-403 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 17 mei 2016 - 21501-32-916 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 04 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag informele ministeriële bijeenkomst voor milieu- en transportministers op 14 en 15 april 2016 - 21501-33-592 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Geannoteerde agenda OJCS-raad 30 en 31 mei - 21501-34-262 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 09 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel beantwoording vragen over het EU-pakket anti-ontgaansmaatregelen (Kamerstuk 22112, nr. 2071) - 22112-2125 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het fiche: Pakket antibelastingontwijking - 22112-2126 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het groenboek over financiële retaildiensten - 22112-2127 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 02 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de berichtgeving dat er geen minimumtarief wordt opgenomen voor de thuiszorg - 23235-148 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek naar Zorggroep Alliade - 23235-149 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen inzake Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83). - 23908-(R1519)-126 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 09 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toekomstplannen met Holland Casino - 24557-139 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Pia Dijkstra, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2016, over recente misdragingen van voetbalsupporters - 25232-66 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 09 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding monitor Trimbos en advies streefcijfers ambulantisering - 25424-311 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 02 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie tussenrapportage aanjaagteam verwarde personen - 25424-312 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 02 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Advies werkgroep 'Vanuit dementie bekeken' en programma "Samen dementievriendelijk" - 25424-313 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 09 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang herbeoordelingen pgb-trekkingsrecht door gemeenten - 25657-244 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding eindrapportage van het programma Overheidsdiensten van de Inspectie SZW - 25883-273 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie Wet vereenvoudiging UWV-regelingen en evaluatie Wet tot wijziging van de WW i.v.m. vergroten kansen op werk langdurig werklozen - 26448-566 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Planning evaluatie van de pilots eID in het BSN-domein - 26643-406 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 02 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kostprijsmodel drinkwaterbedrijf - 27625-349 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de BRP-registratie van levenloos geboren kinderen en terugkoppeling gesprek inzake registratie - 27859-92 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bevoegdheid van docenten in het mbo - 27923-224 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 09 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het rapport "Bestemming Syrië" - 27925-589 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS - 27925-590 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op CBS-bericht dat meer huurders relatief duur wonen - 27926-260 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Keuze toekomstvariant Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) en invulling publieke belangen muntgeld - 28165-250 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de strategienotitie van NS - 28165-251 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 23 maart 2016 over het pluimveebedrijf Mironivsky Hliboproduct (MHP) en de relatie met het EU-associatieakkoord met Oekraïne - 28286-860 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Resultaten internationale conferentie "Save Wildlife: Act Now or Game Over" - 28286-861 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op motie van het lid Geurts inzake uitbetaling van betalingsrechten - 28625-236 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere antwoorden op vragen commissie over het verslag een schriftelijk overleg over de reactie op het rapport "Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen" van de Inspectie van het Onderwijs - 28753-39 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 04 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op vragen van de commissie over het artikel in nrc.next "Wraakacties en klassenjustitie", over integriteit binnen Veiligheid en Justitie, over het integriteitsstelsel binnen het bestuursdepartement Veiligheid en Justitie en over het programma "VenJ Verandert" - 28844-100 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 09 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending stand-van-zakenbrief met betrekking tot de totstandkoming van de Brabantwet, inclusief een tijdsplanning - 28973-177 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage KEI - 29279-318 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het rapport "Gedeelde waarden en een weerbare democratie" van het SCP - 29279-319 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 03 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen - 29282-250 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek (MAR L) - 29362-253 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit omgevingsrecht, het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (vergunning aanleg boorgat) - 29383-271 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van de reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake "Ongeval Den Uylbrug, Zaandam" op 11 februari 2016 - 29398-501 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de inspanningen en de voortgang ten aanzien van de handhaving van de rode kruizen boven de (snel)wegen en de veiligheid van weginspecteurs van Rijkswaterstaat - 29398-502 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de door Stichting Incident Management Nederland (SIMN) gepubliceerde lijst van gevaarlijke wegvakken 2015 - 29398-503 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van de huisvestingsafspraken voor EU-arbeidsmigranten 2016 - 29407-208 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op motie van het lid Voortman over een mondiale overeenkomst over de financiering en coördinatie van onderzoek en het ontwikkelen van medicijnen (Kamerstuk 29477, nr. 374) - 29477-381 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van de leden Leijten en Van Gerven over toestaan van doorgeleverde bereidingen (Kamerstuk 29477, nr. 372) - 29477-382 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken rondom de besluitvorming van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA - 29521-314 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 03 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang en ambitie Wmo, volwaardig meedoen - 29538-214 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 02 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 21 april 2016 over de inwerkingtreding van de aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon - 29544-719 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Monitor Arbeidsmarkt, april 2016 - 29544-720 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 09 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Actieagenda Schiphol - 29665-224 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken implementatie aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) - 29668-41 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding advies uitbreiding basispakket Zvw met enkele behandelingen van plastisch chirurgische aard en medisch noodzakelijke circumcisie - 29689-706 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Amhaouch en Bisschop over versterking van de samenwerking en informatievoorziening tussen EU-landen - 29754-385 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op de vraag van het lid Segers, gesteld in de tweede termijn van het debat naar aanleiding van de aanslagen in Brussel op 7 april 2016 over het aantal geregistreerde jihadgangers door Europol - 29754-386 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Commerciële onder- en overbouwing in de stationsomgeving - 29984-665 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Prestaties NS en ProRail 2015 - 29984-666 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding jaarverslag en jaarrekening van ProRail over 2015 - 29984-667 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 10 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering moties VAO Leven Lang Leren - 30012-69 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering moties Leven Lang Leren en reactie op artikel Financieel Dagblad en OESO-voorstel - 30012-70 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering motie van het lid Smaling over aanpassing van het beleid aan de overwegingen van de KNAW (Kamerstuk 30196, nr. 445) en uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Smaling c.s. over een mkba energieopwekking uit zon en wind op land (Kamerstuk 30196, nr. 452) - 30196-455 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Belemmeringen start-ups om kennismigranten in dienst te nemen - 30573-135 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 06 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het openbare jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over 2015 - 30977-145 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsdoorlichting artikel 11 EZ-begroting - 30991-31 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding jaarverslagen van het Landelijk Bureau Bibob en de kwaliteitscommissie Bibob over het jaar 2015 - 31109-20 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding eindrapport "De Nederlandse Defensie- en Veiligheid gerelateerde industrie 2016" - 31125-66 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van IT en ERP - 31125-67 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 04 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nieuw model stembiljet - 31142-55 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verloop eerste openstelling Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) 2016 - 31239-214 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over Accreditatie op maat III: Pilot instellingsaccreditatie met lichte opleidingsaccreditatie - 31288-536 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 03 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwikkeling aanmeldingen hoger onderwijs 2016-2017 - 31288-537 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de eindrapportage Regieorgaan Geesteswetenschappen en Nadere Toekomstvisie Talen - 31288-538 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de beroepsgerichte examenprogramma's in het voortgezet beroepsonderwijs - 31289-298 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de commissie over de stand van zaken moties van het lid Siderius c.s. (Kamerstuk 34184, nrs. 10 en 11) t.b.v. algemeen overleg over flexibilisering voortgezet onderwijs/maatwerkdiploma's/effectieve leerwegen op 28 april 2016 - 31289-299 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tegemoetkoming reiskosten DaMu-leerlingen - 31289-300 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending van de voortgangsrapportage leerlingendaling 2016 - 31289-301 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bestuurlijke afspraken: een aanbod voor alle peuters - 31322-300 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken over de invoering van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - 31322-301 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbesluit wijziging diverse algemene maatregelen van bestuur op grond van Scheepvaartverkeerswet - 31409-112 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 03 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over Contouren UBO-register - 31477-12 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang inzake de motie van het lid Ziengs over openbaar aanbesteden na aflopen van de raamcontracten (Kamerstuk 31490, nr. 185) en motie van het lid Ziengs over een marktconsultatie voor aanvang van het aanbestedingsproces (Kamerstuk 31490, nr. 186) - 31490-203 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) "Sturen én verbinden; naar een toekomstbestendige Rijksoverheid" - 31490-204 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel reactie over het bericht dat de import van Russisch aardgas tussen 2010 en 2015 verdubbeld is - 31510-54 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 11 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport "De link tussen school en werk in een polariserende arbeidsmarkt" - 31524-290 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 09 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nieuwe Nationale Strategie GMO groente en fruit - 31532-161 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 01 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten - 31571-28 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorhangbrief kwaliteitsstatuut ggz - 31765-201 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ministeriële regeling persoonsgegevens bekostiging, controle en fraudebestrijding Jeugdwet - 31839-511 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het tweede onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg "voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdhulp" - 31839-512 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Begrotingsreserves; het opzij zetten van geld als begrotingsinstrument" - 31865-81 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding RIVM monitor "de voedingsomgeving op scholen" - 31899-27 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 09 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de regeling voor nettopensioen - 32043-324 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over voorhang dertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet - 32127-216 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 03 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Consultatie Europees Visserijfonds - 32201-82 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

EU-US Privacy Shield - 32317-409 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nauwere samenwerking inzake IPR huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap - 32317-410 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU - 32440-91 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 04 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Blankenburgverbinding: Kanteldijk - 32598-22 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 03 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Extra middelen voor opvang in de Syrië regio - 32605-182 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 02 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederlandse inzet op World Humanitarian Summit - 32605-183 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 12 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 april 2016, over de resistentie in Nederland voor het antibioticum Colistine - 32620-169 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding "Nationaal Techniekpact 2020: inzet 2016-2020" - 32637-240 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op recente berichtgeving in de media over de beveiliging van Nederlandse nucleaire inrichtingen - 32645-66 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Jaarverslag 2015 van de Regionale toetsingscommissie euthanasie - 32647-53 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) - 32670-108 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Mogelijkheid omwisselbesluit inzake Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen - 32670-109 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verduidelijking CE-markering in de bouw - 32757-134 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid "Koolmonoxide - Onderschat en onbegrepen gevaar" - 32757-135 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 april 2016, over het bericht "Privacy automobilist op de helling" - 32761-97 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 02 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over de rol van toestemming in het sociaal domein - 32761-98 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 02 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Hormoonverstorende stoffen - 32793-219 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 14 april 2016 over het bericht dat een half miljoen huurders moeite heeft om rond te komen - 32847-226 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Markering en benaming met betrekking tot waterinjectie in Twente - 32849-72 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Grensoverschrijdende samenwerking - 32851-30 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 02 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. over de verkoop van emissieloze auto's in 2025 - 33043-68 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezending van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en NAM inzake de schadeafhandeling in Groningen - 33529-248 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Openstaande moties gaswinning Groningen - 33529-249 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 02 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Integrale benadering windenergie op zee ecologisch programma en resultaten van "Vervolg Uitvoering Masterplan Wind op Zee" (VUM) - 33561-26 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwikkelkader windenergie op zee - 33561-27 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding vierde voortgangsrapportage ERTMS en het accountantsrapport van de Auditdienst Rijk - 33652-42 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Fyra - 33678-16 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gelijktijdige beantwoording vragen schade Joint Support Ship (JSS) - 33763-103 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 02 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Privacy Impact Assessment (PIA) herziening Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 - 33820-7 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 04 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Specificaties voor stemprinter en stemmenteller - 33829-15 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering motie Veldman c.s. inzake de rioolheffing - 33962-184 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Vilans rapportage Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2015 monitor signalen van zorgaanbieders - 34104-124 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 april 2016, over het bericht "Ombudsman hekelt einde blauwe envelop in kritisch rapport" - 34196-27 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Juridische analyse van het voorstel van de Europese Commissie voor mogelijke nationale beperking of verbod op tot de EU toegelaten gg-veevoeders en gg-levensmiddelen - 34214-13 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie over de klachten- en geschillenprocedure in Zvw-pgb-zaken en de mogelijkheden om deze te versnellen - 34233-67 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie raadgevend referendum 6 april 2016 - 34270-18 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 02 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

MIRT project overnachtingsplaatsen op de Merwedes - 34300-A-65 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2016 - 34300-B-18 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslagen financieel toezicht op provincies en op gemeenten 2016 - 34300-B-19 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Halfjaarrapportage juli-december 2015 van het College Aruba financieel toezicht (CAft) - 34300-IV-57 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aansluiting China bij Nederlandse kiesgroep bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) - 34300-IX-23 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Lijst met een overzicht met de nog te verwachten wetsvoorstellen, belasting- en douaneverdragen - 34300-IX-24 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de uitkomsten van de tussenevaluatie van de subsidieverstrekking aan organisaties die slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk en binnen instellingen voor jeugdhulp en pleegzorg ondersteunen - 34300-VI-86 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Jaarverslag 2015 van de Inspectie van het Onderwijs - 34300-VIII-142 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum - 34300-VIII-143 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de moties van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de meststoffenregelgeving en over overtreding van de randvoorwaarden voor inkomenssteun - 34300-XIII-171 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van de nader gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven ter vervanging van nr. 162 over een bedrag van 8 miljoen euro ten behoeve van de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs - 34300-XIII-172 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 02 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 april 2016, over het organiseren van de worldexpo 2025 in Rotterdam - 34300-XIII-173 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 07 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verzamelbrief april - 34300-XVI-160 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie over onderwijs aan asielzoekerskinderen en ontwikkeling schoolgewichten - 34334-11 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Hybride markt WGA - 34336-10 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Diverse onderwerpen Participatiewet - 34352-15 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang vereenvoudiging Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten - 34352-16 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 29 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van de besprekingen inzake de Kiesakte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement - 34361-9 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Swinkels, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 18 februari 2016, over de mogelijke strafbaarheid van de geheimhoudingsclausule in de schikkingsovereenkomst met Cees H. - 34362-15 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak - 34389-6 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Reactie op bezwaar tegen inkomensafhankelijke huurverhoging voor woningen die verkocht worden - 2016Z08562 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 april 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor de deelname van ambtenaren aan een gesprek met een brede delegatie van Paresto - 2016Z08618 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 26 april 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Uitnodiging werkbezoek AIVD - 2016Z08633 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 april 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op een brief inzake "Verantwoord ouderschap" t.a.v. kinderen van ouders met een verstandelijke beperking, ernstige persoonlijkheidsstoornis of verslavingsproblematiek - 2016Z08672 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over de wijze waarop wordt omgegaan met de overschrijding van het mbi-omzetplafond voor de medisch-specialistische zorg voor het jaar 2013 - 2016Z08888 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 april 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op een vraag over regels voor passend (ver)huren - 2016Z08934 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 02 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie m.b.t. werkwijze mentorschap/bewindvoering op brief mw. A.H. te Z. d.d. 27 februari 2016 - 2016Z08937 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 02 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek commissie inzake handelingen van voorzitter Raad van Toezicht van Hogeschool Inholland - 2016Z08998 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 03 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Technische briefing over het concept voorstel van rijkswet houdende een regeling voor het beslechten van geschillen tussen het Koninkrijk de Nederlanden en de Caribische landen ter consultatie heb voorgelegd aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten - 2016Z09100 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over bedreigingen van publieke ambtsdragers - 2016Z09153 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Uitnodiging voor de Unconference op 1 juni 2016 over transparantie in de Europese Unie - 2016Z09222 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 11 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Overig: 

Mededeling over besluiten inzake inleidende verzoeken tot het houden van een referendum - 34270-19 

voorzitter van de Kiesraad, H.R.B.M. Kummeling - 04 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Wintervergadering 2015 - 22718-35 

griffier, B. Nieuwenhuizen - 04 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 

- Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitbreiding van de aansprakelijkheid voor de voldoening van het verschuldigde loon aan de werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg (34461); 

- Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets) (34325); 

b. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie: 

- Uitvoering van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PbEU 2014, L 189) (Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen) (34462); 

- Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (34 471); 

c. de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst: 

- Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen) (34468); 

d. de vaste commissie voor Financiën: 

- Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158) en ter implementatie van verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158) (Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen) (34469); 

e. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 

- Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten (34470); 

-Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren (34472); 

f. de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: 

- Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (34473) (R2069).