Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 83, item 22

22 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de SP-fractie benoem ik in de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het lid Smaling tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Merkies.

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor, de volgende debatten van de lijst af te voeren:

  • -het debat over het draagvlak in het veld voor Onderwijs2032;

  • -het dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Libor-fraude.

Ik stel tevens voor, toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Dierenwelzijn, inclusief zeezoogdieren, met als eerste spreker het lid Graus namens de PVV;

  • -het VAO Flexibilisering voortgezet onderwijs/maatwerkdiploma's/effectieve leerwegen, met als eerste spreker het lid Van Meenen namens D66.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Dik-Faber namens de ChristenUnie.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. In het vragenuurtje is het al even aan de orde gekomen. Het gaat om het boek De gaskolonie. De minister antwoordt dat er vanuit het ministerie wat is gefilosofeerd met Exxon en Shell over het productieplafond, maar de Kamer wordt niet geïnformeerd over de geheime afspraken met de olie- en gasindustrie. Wij krijgen ook niet altijd informatie over het productieplafond. De bewoners staan erbij en kijken ernaar, maar ze worden hier niet bij betrokken. Ik handhaaf dus mijn debatverzoek omdat hierover nog veel meer te zeggen is.

De voorzitter:

Dank. Mevrouw Mulder.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

De tijd was zojuist veel te kort om de vraag goed te kunnen stellen, dus ik ben het helemaal eens met het verzoek om een debat. Ik heb zelf echter ook al een debat op de planning staan. Het volgende verzoek komt straks van mij. Dat verzoek luidt om dat debat eerder in te plannen, juist vanwege deze kwestie. Ik verzoek u, voorzitter, ook om iets ruimere spreektijden, want deze kwestie blijft maar boven de markt hangen en dat doet de gang van zaken geen goed. Ik hoop op uw steun, voorzitter.

De voorzitter:

Dus steun voor het debat.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik steun het verzoek om de debatten samen te voegen.

De voorzitter:

Oké. Dat is dan een beetje ingewikkeld.

De heer Smaling (SP):

Voorzitter. Steun voor het verzoek en steun voor de toevoegingen van mevrouw Mulder.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Steun voor de suggestie van mevrouw Mulder om de debatten samen te voegen en het debat dan snel te voeren. Dan krijgen wij het snelst helderheid voor de Groningers.

De voorzitter:

Mevrouw Klever. Welkom terug.

Mevrouw Klever (PVV):

Dank u wel. Steun voor het debat, maar vooral steun voor de suggestie om de debatten samen te voegen.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Het begint een herhaling te worden met het Groningse gas. Er komen steeds steviger punten naar voren. GroenLinks wil ook een samenvoeging. Ik weet niet meer wat de spreektijden voor het debat waren, maar het is de derde of vierde keer dat wij een vrij belangrijk punt moeten toevoegen. Ik hoop dat u, voorzitter, daar ook nog even naar kijkt.

De heer Wassenberg (PvdD):

Steun voor het debat en voor de samenvoeging. Het zou heel prettig zijn als er wat ruimere spreektijden zouden kunnen worden gehanteerd.

De heer Jan Vos (PvdA):

De onderste steen moet boven. Dat lijkt mij duidelijk. Daar hebben de Groningers recht op. Daarom steun voor het voorstel, maar vooral ook voor dat van mevrouw Mulder. Dat is heel praktisch.

De heer Krol (50PLUS):

Steun voor de twee samengevoegde debatten.

De heer Bosman (VVD):

Volgens mij was de minister glashelder. Het lijkt mij verstandig om ook even om een brief te vragen om de feiten op een rijtje te hebben, want het is niet goed om in het luchtledige te discussiëren over zaken die niet al te duidelijk zijn. Ik wil dus graag een brief met de feiten over de afspraken, de mogelijke afspraken of de gesprekken die er zijn geweest. Mits samengevoegd, steun ik de aanvraag voor een debat.

De voorzitter:

Er is steun voor het betrekken van dit debat bij het debat dat mevrouw Mulder heeft aangevraagd. Daarbij is gevraagd om de spreektijden een klein beetje uit te breiden.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Dat zou ik zeer op prijs stellen. Ik ga akkoord met het samenvoegen van de debatten, maar dan wel heel graag met wat extra spreektijd.

De voorzitter:

Ik ga over mijn hart strijken, mevrouw Dik-Faber. Het komt goed.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

En die brief moeten wij wel tijdig krijgen, voorafgaand aan het debat.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Agnes Mulder.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter. Eigenlijk heb ik een aanvulling op de aanvraag van mevrouw Dik-Faber. Ik vraag u om het debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen zo spoedig mogelijk in te plannen. Het zou mooi zijn als het volgende week of de week daarop kan. Als wij de brief waarom wij hebben gevraagd tijdig krijgen, zou dat heel erg fijn zijn. Die verruiming van de spreektijden is ook echt gewenst.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Steun. Het moet in ieder geval voor het zomerreces, zodat wij de brief op tijd kunnen ontvangen. Volgens mij was dat ook het originele verzoek. Ik houd ook een pleidooi om het een keer niet op donderdagavond te doen. Dat is een laatste toevoeging aan de lijst van wensen van de energiewoordvoerders.

De voorzitter:

De eisen worden steeds hoger.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun voor het verzoek.

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Steun voor het verzoek. Sommige ministers hebben een voorkeur voor de late avond. Het zou goed zijn als het een keer kan worden omgewisseld met de middag of de ochtend.

De heer Wassenberg (PvdD):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Klever (PVV):

Steun, inclusief de suggestie van mevrouw Van Tongeren.

De voorzitter:

Ik zie dat de heer Vos er ook mee akkoord gaat. Ik zal het debat inplannen, waarbij ik zo veel mogelijk rekening zal proberen te houden met de wensen van de Kamer.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Dat is u vast toevertrouwd.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Omtzigt namens de CDA-fractie.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. In het reces kwam de Europese Commissie plotseling met het voorstel om de visa voor Turken die naar de Europese Unie willen reizen, af te schaffen, ondanks het feit dat Turkije nog niet voldoet aan vijf tot zeven voorwaarden. De Raad en het Europees Parlement moeten er nog over besluiten. Ik heb een aantal vragen over een aantal van die precieze voorwaarden. Daarna zou ik graag in juni een plenair debat houden over de voortgang van Turkije en de wijze waarop het besluitvormingsproces loopt.

De heer Verhoeven (D66):

Steun. D66 heeft in het reces al om een brief gevraagd. Over de antwoorden van het kabinet moeten wij zeker debatteren. Het kan niet zo zijn dat wij zomaar allerlei criteria oningevuld laten passeren. Ik ben het geheel eens met de heer Omtzigt.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Het kan zijn dat ik het gemist heb — volgens mij stond het wel op de aankondiging — maar het gaat om een debat met de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken? Ik zou de aanvraag van een debat in principe wel willen steunen, maar ik kan mij voorstellen dat de staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie er ook bij komt. Hij is immers degene die namens het kabinet moet laten weten of Nederland instemt met de visumliberalisatie.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Wij hebben net de derde voortgangsrapportage over de visumliberalisatie met Turkije ontvangen. Ik kan mij voorstellen dat wij nog aanvullende vragen hebben en ik begrijp dat wij daarover voor het plenaire debat een schriftelijke ronde organiseren. Steun voor beide.

De heer Krol (50PLUS):

Steun en het liefst met de staatssecretaris erbij.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Steun voor de aanvraag.

De heer Anne Mulder (VVD):

De heer Omtzigt wordt volgens mij op zijn wenken bediend. Er is deze week een debat hierover in de JBZ-Raad. Standaard debatteren wij voorafgaand aan elke Europese top met de premier. Het verzoek is dus tamelijk overbodig.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Anne Mulder (VVD):

Geen steun, want wij voeren dat debat al.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Steun voor een debat in aanwezigheid van de staatssecretaris.

De heer De Roon (PVV):

Steun voor het debat.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Wij kunnen er morgen over spreken als wij de JBZ-Raad bespreken. Dat lijkt mij het snelst.

De voorzitter:

Mijnheer Omtzigt, u hebt geen meerderheid voor het houden van een debat.

De heer Omtzigt (CDA):

Het spijt mij zeer dat de volledige oppositie om een debat vraagt over dit specifieke punt dat echt wel belangrijk is, en dat de twee regeringspartijen dan zeggen: nou, dat doet we wel ergens bij een AO. Ik laat het debat op de agenda staan. Ik hoop dat er steun is om een aantal van de schriftelijke vragen plenair te stellen via de commissie. Dan zal ik op een later moment vragen om het debat alsnog om te zetten in een meerderheidsdebat, want om dit in een klein achterkamertje van het parlement af te doen, lijkt me niet verstandig.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van Tongeren namens GroenLinks.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. De afgelopen twaalf maanden was het elke maand de warmste maand die we ooit hebben meegemaakt sinds ... Ik kan mezelf nauwelijks horen hier.

De voorzitter:

Kan het wat rustiger in de zaal?

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ik begrijp dat niet alle partijen de klimaatverandering even belangrijk vinden.

Ik wil graag naar aanleiding van de alarmerende berichten van het KNMI dat er mogelijk een veel grotere ijssmelt is dan verwacht, op redelijk korte termijn een debat voeren met onze verantwoordelijke minister van Infrastructuur en Milieu. Nederland ligt voor een flink gedeelte onder de zeespiegel en heeft een heel groot overstromingsrisico. Daarom wil ik een debat voeren met de minister van Infrastructuur en Milieu over de gevolgen hiervan voor Nederland en de mate waarin ons Deltaplan dat opvangt.

De heer Geurts (CDA):

Klimaat gaat ons allen aan het hart. De hilariteit zonet ging erover dat de asperges de grond uit vlogen en niet bij te steken zijn. Dat was wat ik even meekreeg. Wij steunen het verzoek om een debat niet. Wij willen wel een brief en die kunnen we betrekken bij het algemeen overleg Water dat medio juni gepland staat. Daarin wordt het al behandeld.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ook de ChristenUnie wil graag een brief en wij steunen het debat wel. De situatie is zeer zorgelijk.

De heer Krol (50PLUS):

In het belang van onze kinderen en kleinkinderen: wel een debat.

De heer Wassenberg (PvdD):

Belangrijk onderwerp, dus steun voor het debat en ik zou ook graag een brief willen.

De heer Madlener (PVV):

Een brief, maar geen steun voor het debat.

Mevrouw Visser (VVD):

Geen steun voor het debat. We hebben het AO Water waarbij het prima betrokken kan worden.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Er zit terecht ontzettend veel geld in het Deltaprogramma. Het is heel belangrijk om af en toe eens goed met elkaar tegen het licht te houden of dat allemaal nog volstaat, ook in het licht van de recente inzichten, dus steun voor het debat en de brief.

De voorzitter:

Mevrouw Van Tongeren, u hebt geen meerderheid voor het houden van een debat, wel voor het vragen van een brief.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Dan vraag ik u om het toe te voegen aan de lijst van dertigledendebatten.

De voorzitter:

Oké. Er is net geen meerderheid.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Dat is spijtig.

De voorzitter:

Ja, helaas. Daar komt een redder, zie ik. De heer Öztürk.

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Steun voor het verzoek.

De voorzitter:

We gaan tellen. Mevrouw Van Tongeren, dan hebt u de steun van 26 leden.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

En de ChristenUnie is niet zo ver te krijgen?

De voorzitter:

Mevrouw Van Tongeren, het was 26 inclusief de ChristenUnie. Helaas. Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Dan geef ik het woord aan mevrouw Schouten namens de ChristenUnie

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Volgens mij waren wij al meegeteld, inderdaad.

De heer Jan Vos (PvdA):

Voorzitter. Ik wil het niet nog gecompliceerder maken dan het al is, maar bij dezen namens de fractie van de Partij van de Arbeid steun voor mevrouw Van Tongeren.

De voorzitter:

Nou. Dan zullen wij toch een dertigledendebat toevoegen aan de lijst. Dat is dan bij dezen afgesproken. Mevrouw Schouten, gaat u verder.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Vorige week kwam er een zeer kritisch rapport van de Nationale ombudsman over de toegang tot en het maatwerk van de schuldhulpverlening. De Ombudsman stelt dat er meer wettelijke mogelijkheden en meer financiële middelen moeten komen om dit beter te borgen. Daarom wil ik graag een brief van het kabinet met daarin een reactie op dit rapport. Ik wil ook graag een debat over dit rapport. Er is net in de procedurevergadering bij Sociale Zaken afgesproken dat er een openbaar gesprek met de Ombudsman zal komen over dit onderwerp, maar daarna wil ik dus graag een brief en een debat over de slechte staat van onze schuldhulpverlening.

De heer Krol (50PLUS):

Steun.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ook steun voor dit verzoek. Er komt nog een algemeen overleg, maar daar staan zo veel dingen op de agenda dat ik het zeer gerechtvaardigd vind om een apart debat hierover te voeren. Dus steun van GroenLinks voor het verzoek van mevrouw Schouten.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Steun voor beide verzoeken, zowel voor de brief als voor het debat.

De heer Van Gerven (SP):

Steun voor brief en debat.

De heer Moors (VVD):

Steun voor de brief. De staatssecretaris komt nog met de evaluatie van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening naar de Kamer. Wat mijn fractie betreft kunnen we dat beter in één debat daarover betrekken, en wel in een AO over armoede en schulden dat wij te zijner tijd zullen voeren. Geen steun voor een plenair debat.

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Steun voor een brief en een debat.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Ook steun voor brief en debat.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

In ieder geval steun voor de brief, maar op dit moment geen steun voor een plenair debat. Ik denk dat wij met een algemeen overleg sneller zijn. Mocht de brief of de hoorzitting die nog volgt aanleiding geven tot iets anders, dan kunnen wij het altijd nog heroverwegen.

De voorzitter:

Mevrouw Schouten, u hebt geen meerderheid voor het houden van een debat, maar wel voor het vragen van een brief.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Dat heb ik gehoord. Ik vind het spijtig omdat bij dit algemeen overleg al zo veel grote onderwerpen op de agenda staan en de Ombudsman niet zomaar rapporten schrijft over belangrijke zaken. Volgens ons rechtvaardigt dit een apart debat, maar ik constateer dat ik daar niet voldoende steun voor heb. Ik wil wel graag dat dit op de lijst van dertigledendebatten gezet wordt. Volgens mij heb ik daar wel genoeg steun voor.

De voorzitter:

Zeker, u wel. Er staat hier dat u steun van 52 leden hebt. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Voortman namens GroenLinks.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. Vorige week bereikte ons via de media het bericht dat in Turkije kinderen van Syrische vluchtelingen aan het werk gezet worden en daardoor niet naar school gaan. Dat is volgens ons een grove schending van het internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Ik zou daarover graag een debat willen voeren met de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Ik zou met hen willen bespreken wat zij hiervan vinden en wat de gevolgen hiervan zijn voor de deal tussen Europa en Turkije.

De voorzitter:

Er staat bij dat u dit debat nog deze week wilt.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ik zou dat inderdaad graag nog deze week willen. Ik vind het zeer ernstig.

De heer Verhoeven (D66):

Steun van D66.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

En ook steun van de SP.

De heer Wassenberg (PvdD):

Ook steun van de Partij voor de Dieren.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Steun van de ChristenUnie.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Ik wil graag eerst een brief van de staatssecretaris om te vernemen wat hier aan de hand is. Op dit moment geen steun voor het verzoek om een debat deze week.

De heer Azmani (VVD):

Ik sluit mij daarbij aan. Eerst graag een brief.

De voorzitter:

Geen steun dus. Ik kijk nog even naar de andere partijen, maar ik zie dat u geen meerderheid hebt voor uw verzoek, mevrouw Voortman.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ik kan mij voorstellen dat de Partij van de Arbeid hier ook wel iets van vindt.

De voorzitter:

Mevrouw Kuiken, wat is hierop uw antwoord?

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ik zou op dit moment een brief willen. Excuus, ik was heel even afgeleid.

De voorzitter:

U hebt geen meerderheid, mevrouw Voortman. Er is wel een meerderheid voor een brief.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ik wacht de brief af en dan zal ik daarna kijken wat we ermee gaan doen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Van Helvert namens het CDA.

De heer Van Helvert (CDA):

Mevrouw de voorzitter. We werden in het reces opgeschrikt door het rapport van de Rekenkamer over de financiën rond de Betuweroute. Er werd geconcludeerd dat er meer dan 253 miljoen meer was uitgegeven dan was afgesproken met de Kamer en dat dit niet gemeld is aan de Kamer. De periodieke evaluatie is niet uitgevoerd en ook dat is niet gemeld aan de Kamer. Het beloofde onderzoek om te kijken hoe je vervoer van de weg kunt halen, is ook niet uitgevoerd. Dat is eveneens niet gemeld aan de Kamer. Het kan niet anders dan dat we, nadat wij via een brief opheldering hebben gekregen van de minister, specifiek over dit onderwerp een debat voeren. Het gaat niet alleen over een spoorlijn, maar ook over het informeren van de Kamer en over heel, heel erg veel geld. Vooraf echter wel een brief en die kunnen wij misschien larderen met vragen uit de Kamer.

De heer Hoogland (PvdA):

Dit is een belangrijk onderwerp. Het is een van de dingen die de afgelopen week voorbijkwamen, waarvan ik vond dat de Kamer daarover zou moeten spreken. Maar wat mij betreft wordt het een tweetrapsraket. Wij hebben een aantal debatten gepland, volgens mij zelfs al deze week, maar ook in de verantwoordingsdebatten kunnen wij dit onderwerp uitvoerig bespreken. Wij kunnen ook een schriftelijke ronde regelen via een procedurevergadering. Daarna kan er altijd nog een debat ingepland worden, maar op dit moment geen steun.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Steun voor een schriftelijke ronde en een brief van het kabinet. Laten wij bij het verantwoordingsdebat waarop dit betrekking heeft, eerst bekijken hoever wij komen. Als wij daarna vinden dat het toch nog onvoldoende is uitgediept, zou ik een apart debat zeker steunen, want dit moet wel heel helder worden.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun.

De heer Madlener (PVV):

Van harte steun. Dit is een ernstige zaak. Steun voor het debat en voor een brief. Mocht het debat naar voren gehaald worden in een ander AO, dan moet dat wel op tijd gebeuren.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun voor brief en debat.

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Van harte steun voor brief en debat.

Mevrouw De Boer (VVD):

Geen steun voor het debat. Eerst de kabinetsreactie.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Steun voor een brief. Vervolgens kunnen wij dit in een verantwoordingsdebat bespreken. Lukt dat niet, dan steunt GroenLinks een debat, want het moet wel grondig besproken worden.

De heer Van Gerven (SP):

Steun voor brief en debat.

De heer Krol (50PLUS):

Steun voor brief en debat.

De heer Wassenberg (PvdD):

Steun voor een brief.

De voorzitter:

U hebt geen meerderheid, mijnheer Van Helvert.

De heer Van Helvert (CDA):

Iedereen verwijst naar het verantwoordingsdebat. Ik wijs erop dat het verantwoordingsdebat gaat over de financiële zaken van het afgelopen jaar. Het Rekenkamerrapport heeft het over een slechte of onjuiste informatieverschaffing aan de Kamer vanaf 2010. In het verantwoordingsdebat hebben wij het over het afgelopen jaar, maar dit reikt veel verder en gaat ook nog eens over verschrikkelijk veel geld.

De voorzitter:

Nee, nee, geen discussie. U hebt geen meerderheid. Er wordt wel voorgesteld om een schriftelijke vragenronde te houden, maar dat kan prima via de commissie, dus dat was het. Daar moet u het mee doen.

De heer Van Helvert (CDA):

Ik begreep wel dat er steun was voor een brief. Dat kan wel via de Kamer.

De voorzitter:

Ja, natuurlijk. Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Ik geef nu de heer Rog het woord, ook namens het CDA.

De heer Rog (CDA):

Voorzitter. Op uw planning staat een debat over de effecten van het leenstelsel. Inmiddels zijn er ook nieuwe cijfers bekend, over het aankomende jaar, omdat de inschrijving al voor 1 mei moet plaatsvinden. Ik verzoek u om dat debat nog voor het zomerreces in te plannen.

De heer Krol (50PLUS):

50PLUS was al geen voorstander van dit leenstelsel, dus alle steun voor dit debat.

De heer Mohandis (PvdA):

Wij steunden het verzoek de vorige keer ook al. Het lijkt mij goed om dit verzoek weer te steunen, zodat wij dit debat snel met elkaar kunnen voeren, nog voor het zomerreces.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun om dit debat zo snel mogelijk te voeren.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Verstandig voorstel. Steun!

De heer Grashoff (GroenLinks):

Steun voor het voorstel.

De heer Beertema (PVV):

Steun.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Steun.

De heer Duisenberg (VVD):

Steun.

De heer Wassenberg (PvdD):

Steun.

De voorzitter:

U hebt een meerderheid. Wij gaan daar in de planning rekening mee houden.

De heer Rog (CDA):

Heel fijn. Dank u vriendelijk.

De voorzitter:

Het woord is nu aan mevrouw Keijzer van het CDA.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Voorzitter. In het Dagblad van het Noorden verscheen het bericht dat de rechtspositie van mensen die afhankelijk zijn van de zorg, verslechterd is door de nieuwe zorgwet, de Wmo. Dat is een van de redenen waarom het CDA tegen deze wet gestemd heeft. In het rapport van de mensen van de Rijksuniversiteit Groningen, niet de minsten, zijn ook een paar voorstellen gedaan om dat te verbeteren. Dat is voor mij aanleiding om de regering te vragen om een reactie hierop en om in ieder geval aan mijn collega's in de Kamer te vragen om hierover te debatteren.

De heer Krol (50PLUS):

Steun.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ik denk dat het een heel goed idee is om te bekijken wat er beter kan op het gebied van de Wmo. Ook GroenLinks steunt dus van harte dit verzoek.

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Eigenlijk zouden wij deze week een algemeen overleg hebben gehad over de Wmo. Dat overleg is uitgesteld vanwege plenaire overlap, dus als het goed is zal het binnen enkele weken wel weer opnieuw worden ingepland. Ik stel voor dat wij het daarbij betrekken. Het is goed om hierover te spreken, maar ik denk dat het het snelst en handigst is om dit in dat algemeen overleg te behandelen.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ook de ChristenUnie wil graag een brief van het kabinet. We willen die brief behandelen in het algemeen overleg dat is uitgesteld, maar dat zeker nog voor het zomerreces zal plaatsvinden.

De heer Verhoeven (D66):

Ik begrijp dat dit het tweede verzoek van mevrouw Keijzer is. Dan een brief, en in dit stadium geen steun voor een debat.

Mevrouw Keijzer (CDA):

En als het nou het eerste verzoek zou zijn?

De heer Potters (VVD):

Voorzitter. Een brief is prima, geen steun voor een debat. We proberen al om zo veel mogelijk debatten in elkaar te schuiven, zodat we de plenaire agenda enigszins vrij kunnen houden. We hebben een AO over de Wmo staan, zij het dat dat is uitgesteld. Het lijkt me toch beter om dit punt daarbij te betrekken.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

De heer Van Gerven (SP):

Wij willen dit punt betrekken bij het debat dat is uitgesteld. Wij willen wel om een reactie van de staatssecretaris vragen, want als dat wordt betrokken bij het debat dat is uitgesteld, is dat volgens mij het meest efficiënt. Dat is mijn voorstel.

De voorzitter:

Mevrouw Keijzer, u hebt geen meerderheid voor het houden van een debat, wel voor een brief.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Dat klopt. En als ik goed heb geteld, is er ook geen steun voor een dertigledendebat.

De voorzitter:

Het is net genoeg voor een dertigledendebat.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Net? Als het niet naar tevredenheid behandeld is ...

De voorzitter:

U kunt altijd terug,

Mevrouw Keijzer (CDA):

... kan ik het altijd weer van de agenda halen. Voor dit moment zet u dit onderwerp erop, en als we het in het AO, dat wat mij betreft voor de zomer moet worden gehouden, voldoende kunnen behandelen, meld ik mij weer bij u om het van de lijst af te halen. Ik weet namelijk dat u daarvan altijd heel blij wordt.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Verhoeven vroeg of hij nu als eerste een verzoek mag doen. Hij heeft namelijk straks een AO. Ik begrijp dat iedereen dat goed vindt, als hij het heel kort houdt.

De heer Verhoeven (D66):

Voorzitter. Breedsprakigheid zou op dit moment niet gepast zijn. Twee weken geleden, voor het reces, heb ik hier ook al gestaan voor een verzoek om een debat over de World Expo. Intussen hebben we een brief van het kabinet gekregen waaruit blijkt dat de minister inderdaad heeft gezegd: we gaan de World Expo niet doen. Ik zou alsnog graag een debat willen over de brief van het kabinet, zodat we kunnen zien wat de mogelijkheden zijn om daar goed over te spreken.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Steun voor dit verzoek. Het lijkt me goed dat we het daarover met elkaar hebben.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Een belangrijk onderwerp, het speelt in Rotterdam. Ik wil het voorstel steunen.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Ik kan me voorstellen dat dit enige haast vergt. Daarom kan ik me voorstellen dat we dit in een AO gieten. Vooralsnog even geen steun.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Steun.

De heer Van Veen (VVD):

Geen steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Dit mag van de ChristenUnie in een algemeen overleg.

De heer Jan Vos (PvdA):

De Partij van de Arbeid sluit zich aan bij ChristenUnie, SP en VVD: geen steun.

De voorzitter:

U hebt geen meerderheid. Dank u wel.

De heer Verhoeven (D66):

Helaas. Had ik wel 30 stemmen?

De voorzitter:

31.

De heer Verhoeven (D66):

Dan zet ik hem gewoon op de lijst. We hebben namelijk een halfjaar voordat de eerste stad zich meldt. Misschien speelt dit dan precies. Ik zal mijn best doen om het via een AO te regelen.

De voorzitter:

Goed zo, dank u wel.

Het woord is aan de heer Bruins, namens de ChristenUnie.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. Half juni zal de Europese Commissie besluiten of en hoe het vrijhandelsverdrag CETA zal worden voorgelegd aan de EU-lidstaten. De grote vraag daarbij is of wij als nationaal parlement daarover nog iets te zeggen krijgen. Er is hier een motie van de leden Grashoff en Jan Vos aangenomen, waarin wordt gevraagd om een parlementair voorbehoud en om voorlegging aan de Tweede Kamer, alvorens de regering een standpunt inneemt. Daarom wil ik ruim voor half juni een debat met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel over wat er reeds is gewisseld in de overleggen, wat haar opstelling is in de komende weken, wat er half juni gaat gebeuren en wat haar opstelling dan zal zijn.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Absoluut steun.

De heer Teeven (VVD):

Voorzitter. Elke gelegenheid om de collega's hier in de zaal ervan te overtuigen dat het belangrijk is dat dat verdrag in werking treedt, wil ik aangrijpen, dus steun.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Zeker steun.

De heer Wassenberg (PvdD):

Van harte steun namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Steun voor dit verzoek.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Alle alarmbellen gaan bij ons af op dit punt. Graag dit debat.

De heer Koolmees (D66):

Ook steun van D66.

De heer De Roon (PVV):

Steun.

De voorzitter:

De heer Vos knikt bevestigend. Mijnheer Bruins, u hebt een Kamermeerderheid, een ruime meerderheid. Daar gaan we dus rekening mee houden.

Het woord is aan mevrouw Van Toorenburg, namens het CDA.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. De politie zou een inschattingsfout hebben gemaakt bij de bescherming van Linda van der Giesen, een jonge vrouw die vorig jaar zomer in Waalwijk werd omgebracht. De conclusie in het onafhankelijke onderzoeksrapport luidt: er is te bureaucratisch gehandeld. Vanochtend hebben verschillende partijen al gereageerd, waaronder de politie en naar we begrijpen ook het Openbaar Ministerie. Iedereen zegt: we moeten naar de voorschriften kijken en bezien welke maatregelen we moeten treffen. Omdat het zo wordt opgepakt, denk ik dat het belangrijk is dat we een brief van het kabinet krijgen en hierover ook een debat voeren om na te gaan wat de Kamer hieraan kan bijdragen.

Mevrouw Helder (PVV):

Wat mijn fractie betreft ligt dit op het niveau van de politie zelf, maar dit is een heel ernstige zaak en wij horen graag wat er met de aanbevelingen in het rapport wordt gedaan. Wij steunen het verzoek om een debat niet, maar wel het verzoek om een brief waarin de minister ingaat op de vraag hoe met het rapport wordt omgegaan.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Ik begreep van collega Kooiman dat zij inmiddels via de griffier van de commissie voor Veiligheid en Justitie het verzoek heeft gedaan om het rapport van de commissie-Eenhoorn naar de Kamer te sturen, vergezeld van een kabinetsreactie. Haar voorstel bij monde van mij is om dat te laten organiseren. Tot die tijd geen steun voor een plenair debat, omdat wij vermoeden dat het beter in een algemeen overleg aan de orde kan komen en daarmee ook sneller kan worden behandeld.

De heer Van Oosten (VVD):

Graag eerst een reactie van het kabinet op dat rapport.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Eens: eerst een reactie van het kabinet op het rapport. Geen steun dus voor een debat.

De heer Krol (50PLUS):

Graag een reactie, en vanwege de snelheid een behandeling in de commissie.

De voorzitter:

Mevrouw Van Toorenburg, u hebt geen meerderheid voor het houden van een debat.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

We krijgen een reactie en daarna kunnen we bezien wat we moeten doen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Voordewind, namens de ChristenUnie.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Na de aanslagen van Parijs in november vorig jaar zou het kabinet extra maatregelen nemen om de binnenkomende asielzoekers te screenen. Uit een uitgelekte rapportage van de Inspectie Veiligheid en Justitie blijkt nu dat dit totaal niet het geval is. Daarom wil ik een debat aanvragen, voorafgegaan door een brief waarin het kabinet reageert op het rapport van de inspectie. Hoe kan het dat alleen al het afgelopen jaar duizenden zijn binnengekomen zonder een grondige doorlichting? Ik wil zo snel mogelijk een debat hierover.

Mevrouw Keijzer (CDA):

We hebben zo'n beetje elke week een commissievergadering over asiel, maar dit is toch wel een onderwerp dat het verdient om plenair besproken te worden. Eerder zei de staatssecretaris op basis van een vorig inspectierapport: nee hoor, alles is in orde. Nu lekt dit uit. Het is goed dat de staatssecretaris hierop reageert, maar dit onderwerp verdient het om plenair te worden behandeld. Het gaat hier om de veiligheid van ons allen.

De heer Krol (50PLUS):

Ik heb de afgelopen weken tijdens het reces in enkele zuidelijke landen gezien hoe ernstig de situatie is. Van harte steun dus, maar het liefst een debat over de hele kwestie rondom asielzoekers. Daarover moeten we eens een updatedebat houden.

De heer De Graaf (PVV):

Fijn dat we als PVV weer gelijk krijgen. Laten we daar dit debat ook maar voor gebruiken. Steun dus.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Steun voor het debat. Het heeft inderdaad met veiligheid te maken, maar dat wil niet zeggen dat we zonder check direct gevaar lopen. Wel van harte steun voor het debat.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Het is essentieel dat die checks goed zijn, dus steun voor het debat.

De heer Koolmees (D66):

Steun. Volgens mij is dit debat mede namens ons aangevraagd.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Dat klopt, excuses!

De heer Azmani (VVD):

Volgende week hebben we ook een debat met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over dit onderwerp. De berichtgeving komt naar aanleiding van een gelekt rapport. Het lijkt mij verstandig dat dit rapport inclusief een beleidsreactie zo snel mogelijk naar de Kamer komt. Volgens mij is de vroegste gelegenheid om over dit onderwerp te debatteren het debat van volgende week. Dus geen steun voor een apart debat.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ook ik wil een reactie, en wel zo snel mogelijk, dus voor het AO van volgende week. Daarin kan het dan worden meegenomen. Als dat niet lukt, moeten we het opnieuw bekijken. Maar in principe nemen we het mee in dat AO.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Dat rapport kan sowieso aan de Kamer gestuurd worden; daarvoor hoeven we de reactie van de staatssecretaris niet af te wachten. Ik kan het verzoek van de heer Voordewind daarom steunen.

De voorzitter:

Mijnheer Voordewind, u hebt geen meerderheid.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Ik heb inderdaad geen meerderheid, maar wel 30 leden. Laat ik echter het advies van de coalitiepartijen volgen en vooralsnog proberen om het te behandelen in het AO. Als het daarbij echt niet uit de verf komt, ga ik alsnog voor een dertigledendebat. Ik krijg graag een brief van het kabinet — ik begrijp dat die brede steun heeft in de Kamer — met een reactie op het inspectierapport. Ik wil dat die brief vergezeld gaat van het inspectierapport zelf.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Tot slot is het woord aan de heer Van Vliet.

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Voorzitter. Ik doe graag een vooraankondiging van twee VAO's. Volgende week wordt in Brussel beslist over onze fiscale soevereiniteit. De Kamer moet daar snel bij zijn deze week. We hebben deze week twee AO's die aan dat thema raken, vanmiddag over de Ecofin-Raad en donderdag over het actieprogramma belastingontwijking EU. Daarom doe ik deze vooraankondiging, inclusief stemmingen deze week.

De voorzitter:

Daarmee zullen we rekening houden in de planning.

Hiermee zijn we gekomen aan het eind van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Elias