11 Stemmingen moties RBZ/Handelsraad

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO RBZ/Handelsraad, 

te weten: 

 • -de motie-Jasper van Dijk c.s. over stelling nemen in de Raad tegen voorlopige inwerkingtreding van (onderdelen van) CETA (21501-02, nr. 1608); 

 • -de motie-Jasper van Dijk over niet toelaten van producten op de Europese markt die niet voldoen aan Europese normen (21501-02, nr. 1609); 

 • -de motie-Jasper van Dijk c.s. over bepleiten dat investeringsbescherming (ICS/ISDS) wordt geschrapt uit TTIP (21501-02, nr. 1610); 

 • -de motie-Bruins c.s. over vooraf duidelijkheid bij gemengde verdragen over welke artikelen voorlopig in werking treden (21501-02, nr. 1611); 

 • -de motie-Bruins c.s. over geen besluiten over CETA zonder een actuele analyse van de effecten op economie en duurzaamheid (21501-02, nr. 1612); 

 • -de motie-Bruins/Teeven over een juridische quick scan naar de mogelijkheden om de "lesser duty rule" niet toe te passen in bijzondere omstandigheden (21501-02, nr. 1613); 

 • -de motie-Grashoff/Jan Vos over een parlementair voorbehoud indien de Europese Commissie een voorstel doet voor voorlopige toepassing van CETA (21501-02, nr. 1615); 

 • -de motie-Grashoff over een effectief handhavingsmechanisme voor afspraken over duurzame ontwikkeling en milieu in TTIP (21501-02, nr. 1616); 

 • -de motie-Grashoff over advies van het Europees Hof van Justitie over de verenigbaarheid van het lnvestment Court System met de EU-verdragen (21501-02, nr. 1617); 

 • -de motie-Dijkgraaf c.s. over buiten CETA houden van delen van de landbouwsector die een hoger niveau hebben wat betreft milieueisen en dierenwelzijnseisen (21501-02, nr. 1618); 

 • -de motie-Dijkgraaf c.s. over buiten TTIP houden van delen van de landbouwsector die een hoger niveau hebben wat betreft milieueisen en dierenwelzijnseisen (21501-02, nr. 1619); 

 • -de motie-Agnes Mulder/Geurts over een akkoord waarin de EU-normen en standaarden gewaarborgd zijn (21501-02, nr. 1620); 

 • -de motie-Agnes Mulder over een toets of de voorgestelde bepalingen in TTIP en CETA in overeenstemming zijn met het (21501-02, nr. 1621); 

 • -de motie-Servaes/Jan Vos over een bindend geschillenbeslechtingsmechanisme inclusief sanctiemogelijkheden (21501-02, nr. 1623); 

 • -de motie-Servaes/Jan Vos over de invloed en betrokkenheid van sociale partners bij de nog op te richten Regulatory Cooperation Boards (21501-02, nr. 1624). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk c.s. (21501-02, nr. 1608). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (21501-02, nr. 1609). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk c.s. (21501-02, nr. 1610). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bruins c.s. (21501-02, nr. 1611). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bruins c.s. (21501-02, nr. 1612). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bruins/Teeven (21501-02, nr. 1613). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Teeven (VVD):

Het is een beetje rumoerig in de zaal, maar dat is altijd goed. Ik zou graag een brief willen van het kabinet, ook van de minister van Economische Zaken, over de wijze waarop de motie wordt uitgevoerd en met name de wijze waarop de onderzoeksvraag ten aanzien van de juridische quickscan over de antidumpingheffing voor staal wordt ingericht door het kabinet. 

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

In stemming komt de motie-Grashoff/Jan Vos (21501-02, nr. 1615). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Grashoff (21501-02, nr. 1616). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Grashoff (21501-02, nr. 1617). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dijkgraaf c.s. (21501-02, nr. 1618). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dijkgraaf c.s. (21501-02, nr. 1619). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder/Geurts (21501-02, nr. 1620). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder (21501-02, nr. 1621). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Servaes/Jan Vos (21501-02, nr. 1623). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

De voorzitter:

In stemming komt de motie-Servaes/Jan Vos (21501-02, nr. 1624). 

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie … 

We moeten opnieuw stemmen, want het lijkt erop dat de stemmen staken. 

Ik constateer dat de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie … 

We moeten hoofdelijk gaan stemmen. 

De heer Omtzigt (CDA):

Volgens mij zijn er 147 leden in de zaal van de aanwezige fracties. Dat is een oneven aantal, dus dan moet de motie ofwel aangenomen ofwel verworpen zijn. De drie eenlingen zijn er niet. 

De voorzitter:

We stemmen fractiegewijs. 

De heer Omtzigt (CDA):

Er zijn fracties niet aanwezig. 

De voorzitter:

Dat telt niet als je fractiegewijs stemt. We gaan hoofdelijk stemmen, tenzij de indieners daar anders over denken. 

Het woord is aan de heer Servaes. 

De heer Servaes (PvdA):

Ik wil mijn motie toch graag nog heel even aanhouden. 

De voorzitter:

Kijk. Dank u wel. 

Op verzoek van de heer Servaes stel ik voor, zijn motie (21510-02, nr. 1624) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van de stemmingen. Degenen die hier vanavond niet hoeven te zijn, wens ik een heel fijn meireces. De avondploeg gaat verder. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Naar boven