21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1623 MOTIE VAN DE LEDEN SERVAES EN JAN VOS

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de fundamentele arbeidsnormen zoals beschreven door de Internationale Arbeidsorganisatie en de internationaal erkende milieustandaarden ten minste op een gelijkwaardig niveau als investeringen bescherming zouden moeten genieten in handelsakkoorden;

verzoekt de regering, zich binnen de nog af te sluiten handelsakkoorden in te zetten voor een bindend geschillenbeslechtingsmechanisme inclusief sanctiemogelijkheden en rechtstreekse toegankelijkheid voor sociale partners en ngo's, waarmee de naleving van duurzaamheidshoofdstukken, fundamentele arbeidsnormen en milieustandaarden wordt gewaarborgd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Servaes

Jan Vos

Naar boven