6 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag 17 mei aanstaande ook te stemmen over de moties ingediend bij de notaoverleggen over de initiatiefnota van de leden Oskam en Keijzer "Opgroeien met opa en oma" en de initiatiefnota van het lid Heerema "Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs". 

Ik deel aan de Kamer mee dat het lid Lucas haar motie 34407, nr. 3 intrekt. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer: 

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen (34378); 

  • -het Voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen) (33354); 

  • -het Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen (34247). 

Op verzoek van het lid Dik-Faber stel ik voor, haar motie op stuk nr. 394 (30196) opnieuw aan te houden. 

Ik deel mee dat de volgende moties zijn vervallen: 

29628, nr. 438; 24077, nr. 332; 31757, nr. 87; 21501-30, nr. 367;34233, nr. 54; 34300-XIII, nr. 105; 30196, nr. 397; 23645, nr. 614; 19637, nr. 2138. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer: 

  • -het VSO over contouren UBO-register (31477, nr. 12), met als eerste spreker het lid Aukje de Vries namens de VVD. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Het woord is aan Jasper van Dijk namens de SP-fractie. 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. Mede namens de ChristenUnie, het CDA en de Partij van de Arbeid vraag ik om een VAO van het algemeen overleg RBZ Handelsraad, ook wel bekend als het algemeen overleg over TTIP en CETA, vanmiddag te agenderen met daarbij stemmingen. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ook steun van GroenLinks hiervoor. 

De heer Potters (VVD):

Steun. 

De voorzitter:

Dan gaan we daar in de planning rekening mee houden. 

Het woord is aan mevrouw Agema namens de PVV. 

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Volgend jaar verdwijnen er nog eens 10.000 paar handen aan het bed in de verpleeghuizen. Daar moeten we heel snel een stokje voor steken. Ik hoorde dat dit vrijdag op de agenda van de ministerraad staat. Nu heb ik me weleens laten vertellen dat als een agendapunt uitlekt, dat niet behandeld wordt. Daartoe roep ik de minister-president dus op. Verder voer ik graag een debat over deze verschrikkelijke zaak. Dan kijk ik natuurlijk met name naar de Partij van de Arbeid om te voorkomen dat er nog eens 10.000 verpleegkundigen verdwijnen, alleen al in de verpleeghuizen. 

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Uiteraard voel ik mij geroepen om over dit belangrijke onderwerp te spreken. Dat doen wij echter bij de reguliere begrotingsbehandelingen. Dit is al een aantal keer eerder gezegd, dus geen steun voor een debat nu. 

De heer Van Gerven (SP):

Er moet nog een half miljard bezuinigd worden. Dit gaat over verpleeghuizen, maar het gaat natuurlijk ook over gehandicapteninstellingen. 

De voorzitter:

Dus? 

De heer Van Gerven (SP):

Dus graag steun voor het debat, zo snel mogelijk te houden. Ik denk dat een reactie op wat we nu weer horen ook wel op zijn plaats is. 

De voorzitter:

U wilt dus ook een brief? Ik zie dat de heer Van Gerven ja knikt. 

De heer Potters (VVD):

Het is echt te vroeg om nu een debat te voeren over iets wat mogelijk gaat spelen. Het is nu een ontijdige aanvraag. Geen steun. 

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Een brief is absoluut belangrijk. Daarna kunnen we zien of we erover willen debatteren. Dat kunnen we nu nog niet zeggen. 

Mevrouw Bergkamp (D66):

D66 vindt het zeker belangrijk dat er een oplossing komt. We hebben ook begrepen dat er misschien nog een brief zou komen. Wij willen dus eerst een brief en dan kijken of een debat nog nodig is. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

GroenLinks heeft die positie ook: zeker een brief, want dit is een belangrijk onderwerp, en dan bepalen of het een plenair debat moet worden of een algemeen overleg. 

De heer Van der Staaij (SGP):

Ook van mij steun voor een brief. Een debat zou op zich ook prima zijn, maar als het alleen maar leidt tot verwijzingen naar de begroting, schieten wij er niets mee op. Dus graag de inhoud van de brief afwachten voordat wij besluiten of wij ook een debat willen. 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Steun voor een brief, die dan bij een AO betrokken kan worden. 

De voorzitter:

Mevrouw Agema, u hebt geen meerderheid voor het houden van een debat. 

Mevrouw Agema (PVV):

Nee, en zelfs geen 30 leden. Dat is natuurlijk ontzettend spijtig, want als wij in volle meerderheid om een debat hadden verzocht, zouden wij zeker een signaal hebben afgegeven aan de ministerraad van morgen. Het is ontzettend spijtig. Ik kan natuurlijk niet anders dan mij hierbij neerleggen. Ik hoop dat ze ergens in de zomer tot hun qui-vive komen. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan de heer De Graaf. 

De heer De Graaf (PVV):

Voorzitter. Afgelopen dinsdag stond ik hier om een debat aan te vragen over de wanorde in het azc in Alphen aan den Rijn en over de plunderingen die daar hebben plaatsgevonden. De Kamer gaf mij toen helaas geen debat. Ik zal niet zeggen "niet getreurd", want het is een kwestie van "wel getreurd". Vanmorgen was er weer groot nieuws rondom het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Volgens De Telegraaf van vanmorgen heeft dat bewust 20 miljoen euro aan takspoet te veel uitgegeven. Dat vindt ook nog eens plaats in de context van wat wij bij de NOS konden lezen … 

De voorzitter:

En u wilt een debat? 

De heer De Graaf (PVV):

Nou, die context is belangrijk. Er zou namelijk een nieuw akkoord ophanden zijn rondom de opvang van asielzoekers, waarmee inderdaad meer geld gemoeid is. Dat lijkt op een beerput en dat kunnen wij niet in een AO op 19 of 26 mei afdoen. Ik wil er graag namens de PVV een groot, normaal debat over aanvragen. Er is op dit moment te veel aan de hand. 

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Wij hebben al gevraagd om een brief van het kabinet, zodat opheldering kan worden gegeven. Die kunnen wij wat mij betreft bespreken bij het algemeen overleg op 19 mei. 

De voorzitter:

Dus geen steun. 

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Er komt een brief en ik denk dat 19 mei de snelste gelegenheid is om het aan de orde te stellen. Laten wij dat doen. Anders spreken wij er misschien pas in oktober over en dat is echt te laat. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Wij willen ook die brief, die wij vervolgens op 19 mei kunnen bespreken, zoals net mevrouw Van Toorenburg ook zei. 

De heer Azmani (VVD):

Er moet zo snel mogelijk een brief komen. Dan kunnen wij na het reces gewoon met elkaar in debat. Dat AO staat al gepland. 

De heer Bashir (SP):

Hier moet uitleg over komen, dus graag een brief. 

De voorzitter:

Steunt u de aanvraag van een debat? 

De heer Bashir (SP):

Het kan bij het algemeen overleg betrokken worden. 

De voorzitter:

Ik concludeer dat u geen meerderheid hebt voor het houden van een debat, maar wel voor een reactie van het kabinet. 

De heer De Graaf (PVV):

Spijtig, want op deze manier gaat het AO uit zijn voegen barsten. In aanvulling op de gevraagde brief zal ik zo meteen schriftelijke vragen aan de staatssecretaris stellen. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan de heer Bashir. 

De heer Bashir (SP):

Voorzitter. Ik heb hier vorige week en de week daarvoor ook gestaan en ik had beloofd om deze week terug te komen. 

De voorzitter:

Ik dacht al … 

De heer Bashir (SP):

De huren stijgen echt enorm. De vorige twee keer sprak ik over de huurstijging in de sociale sector. Vanochtend hoorden wij de berichten over de vrije sector. Ook daar zijn de huren gigantisch gestegen, namelijk met 6,2%. In de sociale sector zijn de huren de afgelopen vijf jaar zelfs met 28% gestegen. Ik vind dat wij daarover nu wel kunnen debatteren omdat het onderwerp wat breder is. Het gaat niet alleen om de sociale sector, maar ook om de vrije sector. Mijn verzoek is om een debat te houden met de minister voor Wonen en Rijksdienst. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Een belangrijk onderwerp. Mensen met een gewone beurs moeten normaal kunnen wonen. Zoals de heer Bashir netjes heeft uitgelegd, is dat op vele plekken in toenemende mate heel erg moeilijk. 

De voorzitter:

Steun of geen steun? 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Daarom steun voor dit debat. 

De heer Van der Linde (VVD):

Dit zou een herhaling van zetten zijn. Geen steun voor een debat en evenmin voor een brief. Ik zie wel uit naar een AO waar GroenLinks ook vertegenwoordigd is. 

De heer Hoogland (PvdA):

Ik sluit mij aan bij de strekking van de woorden van de vorige spreker. 

De heer Ronnes (CDA):

Ik zou het graag betrekken bij het AO over de staat van de woningmarkt na het reces. Geen steun voor het verzoek. 

De heer Verhoeven (D66):

Ik vind AO's met GroenLinks ook leuker dan zonder GroenLinks, maar dat staat los van de debataanvragen. Ik steun de debataanvraag niet. 

De heer Madlener (PVV):

Hoe meer debatten zonder GroenLinks, hoe beter, lijkt mij juist. Maar dat is een ander onderwerp. 

De voorzitter:

Gelukkig heeft mevrouw Van Tongeren dat niet gehoord. 

De heer Madlener (PVV):

Nee, gelukkig niet. Het is een belangrijk onderwerp, maar vlak na het reces hebben we een algemeen overleg over de staat van de woningmarkt waarin het betrokken zou kunnen worden. 

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Blijkbaar wil de PVV ook minder GroenLinks. Als het aan ons ligt, liever meer. GroenLinks heeft vier zetels. Ik begrijp wel dat de fractie niet alle debatten kan bijwonen, dus de opmerking van de VVD vind ik niet terecht. 

De voorzitter:

Steunt u het verzoek? 

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Wij steunen het verzoek en willen graag een debat met GroenLinks en de SP erbij. 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Steun voor de brief, niet voor het debat. 

De voorzitter:

Ook deze keer hebt u geen meerderheid, mijnheer Bashir. 

De heer Bashir (SP):

Ik vraag mij echt af hoeveel de huren moeten stijgen, voordat wij hier een debat over gaan houden. Het algemeen overleg staat al heel lang gepland. Het overleg is overvol met onderwerpen en gaat over de hele woningmarkt en over alle woningcorporaties. 

De voorzitter:

Dit moet u echt in de commissie aan de orde stellen. 

De heer Bashir (SP):

Om ook nog dit onderwerp erbij te betrekken, terwijl de huren enorm zijn gestegen: ik begrijp het niet. 

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor om het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan de heer Verhoeven. 

De heer Verhoeven (D66):

Voorzitter. Volgens mevrouw Agema van de PVV wordt een onderwerp uitgesteld als is uitgelekt dat het op de kabinetsagenda van vrijdag staat. Ik heb ook zo'n voorbeeld. Ik heb gehoord dat er komende vrijdag iets op de agenda van het kabinet staat, namelijk een besluit over de World Expo 2025 in Rotterdam. Rotterdam behoort tot de Zuidelijke Randstad. De Zuidelijke Randstad heeft volgens een rapport van de OESO een achterstand op het gebied van economische groei en een voorsprong op het gebied van de werkloosheid. De werkgelegenheid blijft er dus helaas ook achter. Een van de manieren om daar iets aan te doen, is het doorbreken van business as usual. Daar zou de World Expo 2025 een rol in kunnen spelen. Om de aanpak van dat gebied van Nederland te versnellen en te versterken, zou het goed zijn om er met het kabinet over te debatteren, alvorens het kabinet een besluit neemt. 

De voorzitter:

Voor 2025? 

De heer Verhoeven (D66):

Ja, je moet op tijd beginnen met het bespreken van belangrijke zaken. 

De heer Hoogland (PvdA):

Dank voor de analyse van de heer Verhoeven van mijn stad. Die klopt deels. Zijn partij zit daar overigens ook in het college, maar laten we hier geen gemeenteraad spelen, want daarvoor is het onderwerp te belangrijk. Wat ons betreft komt er eerst een brief. Laat het kabinet eerst maar eens goed toelichten wat er precies aan de hand is en wat er mogelijk is. Ik wil niet nu al de conclusie trekken dat de World Expo de oplossing is voor al die problemen. Het zou kunnen, maar misschien kan er nog veel meer in dat gebied. 

De voorzitter:

Voorlopig geen steun? 

De heer Hoogland (PvdA):

Geen steun voor het debat. 

De heer Van Veen (VVD):

Ik denk dat het een beetje aan de vroege kant is van de heer Verhoeven. Ik denk dat een brief heel goed is. Ik geef nu geen steun aan een debat. 

De heer Beertema (PVV):

Geen steun voor een debat. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voordat de VVD weer tegen minderheden zegt dat zij geen debatten mogen steunen, omdat ze niet op drie plekken tegelijk aanwezig kunnen zijn, terwijl dat met een fractie van 40 mensen natuurlijk een stuk beter lukt, zou ik aan dit debat toch ook steun willen geven. De gemeenteraadsfractie van GroenLinks in Rotterdam heeft onder andere om de reden die de heer Verhoeven aanduidt, aangegeven dat ze hier kansen in ziet. 

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Volgens mij is er een uitdrukking: broedende kippen moet je niet storen. Misschien is dit een broedende kip. Laten we gewoon eens lekker wachten of er een ei uit komt of niet. 

De heer Verhoeven (D66):

De broedende kippen van het CDA leiden tot geen goed debat over de toekomst van de steden, maar dat moet het CDA zelf weten. Ik ben blij met de ruimte die de collega's vragen voor een brief. Mijn verzoek is om geen onomkeerbare stappen te zetten alvorens met de Kamer gesproken te hebben. Ik zou de PvdA en de VVD willen vragen of we, als de brief er is, er alsnog voor kunnen zorgen dat er ruimte komt voor een debat met de Kamer, alvorens het kabinet een besluit neemt. Als we dat kunnen inbouwen, ben ik heel gelukkig. Anders wordt het een briefje waar Rotterdam heel weinig aan heeft. Ik vraag de collega van de Partij van de Arbeid, de heer Hoogland, of hij wil helpen om dat te regelen. 

De heer Van Veen (VVD):

Daarvoor hebben we de procedurevergadering en dat werkt eigenlijk hartstikke goed. Mijn voorstel zou zijn: naar de procedurevergadering. Als D66 er dan ook is, kunnen we er samen over praten. 

De heer Verhoeven (D66):

Daarin zal D66 absoluut aanwezig zijn. 

De voorzitter:

Goed zo. 

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan de heer Bosman namens de VVD-fractie. 

De heer Bosman (VVD):

Voorzitter. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in de zaak Murray versus Nederland een uitspraak gedaan die verregaande consequenties heeft voor de relatie tussen Nederland en de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Die zou zelfs consequenties kunnen hebben voor het Statuut. Ik denk dat het verstandig is om hierover op zeer korte termijn met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te spreken. 

De heer Van Raak (SP):

Van harte steun. Ik ben ook heel benieuwd naar de betekenis van de uitspraak van het Europese Hof voor ons Koninkrijk en het Statuut. Zoals ik het zie, zullen wij verantwoordelijk worden voor heel veel zaken op de eilanden waar we niet verantwoordelijk voor willen zijn en waarvan men op de eilanden ook niet wil dat wij er verantwoordelijk voor zijn. Het kan zeer vergaande gevolgen hebben, dus van harte steun voor het debat. Misschien is het goed dat de minister van Koninkrijksrelaties een brief stuurt naar de Tweede Kamer met zijn interpretatie van die uitspraak. Welke gevolgen kan die hebben voor het Koninkrijk? 

De heer Van Laar (PvdA):

Steun voor een brief en een debat. Die brief zou ook moeten gaan over de gevolgen voor de autonome landen. Als het Statuut ongewijzigd blijft, kunnen de autonome landen gewoon invulling gaan geven aan deze uitspraak en de gevolgen ervan. 

De heer De Graaf (PVV):

Eerst een brief. Nog geen steun voor het debat. 

De heer Van der Staaij (SGP):

Steun voor brief en debat. 

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Steun voor brief en debat. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Alleen steun voor een brief. 

De voorzitter:

U hebt wel een meerderheid. 

De heer Bosman (VVD):

Dat lijkt me prima. 

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan de heer Voordewind. 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. De brief waarop ik een rappel zou doen, is inmiddels binnengekomen. Daarin staat dat er consulaire bijstand wordt gegeven en dat de zaak zeer betreurd wordt. Ik neem aan dat dit diplomatieke taal is voor een veroordeling en dat de regering de steun toezegt die nodig is om haar snel weer naar Nederland te krijgen. Ik handhaaf dus wel mijn aanvraag voor het debat, dat afgelopen dinsdag is toegekend. We moeten dat debat zo snel mogelijk houden, daarbij in overweging nemend de veiligheid van mevrouw Umar. Dat debat zal waarschijnlijk na het reces plaatsvinden. 

De voorzitter:

Volgens mij is dat dinsdag door een meerderheid van de Kamer geconcludeerd. Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Naar boven