Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 82, item 9

9 Stemmingen Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers EU

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie) (34408). 

(Zie vergadering van 26 april 2016.) 

De voorzitter:

Het amendement-Schouten (stuk nr. 9) is ingetrokken. 

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Een paar uur nadat wij het amendement op stuk nr. 9 hadden ingediend — en met "wij" bedoel ik ook de collega's van het CDA en van D66 — waarin geregeld wordt dat de ketenbepaling in de Wet werk en zekerheid niet van toepassing wordt verklaard op de invalmeesters en -juffen in het primair onderwijs, sloten de sociale partners bij de cao-onderhandelingen van het primair onderwijs een akkoord. Daarin wordt ook een aantal zaken geregeld op het terrein van die ketenbepaling. Dat is de reden dat ik het amendement op stuk nr. 9 heb ingetrokken. Mocht echter het onderhandelingsakkoord niet op instemming kunnen rekenen van de achterbannen, dan zullen wij als wetgever hierin alsnog onze verantwoordelijkheid moeten nemen en zal ik hierover alsnog een amendement indienen, mocht dat nodig zijn. 

In stemming komt het amendement-Ulenbelt (stuk nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Ulenbelt (stuk nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en 50PLUS voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

De aanwezige leden van de fractie van de PVV wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden, tegen de artikelen 1 tot en met 18 en 19 tot en met 21 te hebben gestemd. 

De heer De Graaf (PVV):

Voorzitter. Dat klopt niet. Ik heb aangegeven dat wij tegen het wetsvoorstel zijn, maar dat wij geacht wensen te worden vóór het gedeelte te hebben gestemd dat de Wet werk en zekerheid betreft. Dat is artikel 18a. Zo heb ik het verzoek ook ingeleverd. 

De voorzitter:

Dan zal het ook zo in de Handelingen worden opgenomen.