21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1617 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat hoofdstuk acht van de definitieve CETA-tekst buitenlandse investeerders in staat stelt om EU-wetten en -besluiten aan te vechten voor investeringstribunalen;

constaterende dat verschillende juridische studies erop wijzen dat deze tribunalen zich daarbij mogelijk over het EU-recht kunnen buigen, waardoor de uniforme interpretatie en autonomie van de Europese rechtsorde in het geding komt;

verzoekt de regering, bij het Europees Hof van Justitie advies in te winnen over de verenigbaarheid van het Investment Court System in hoofdstuk acht van het CETA met de EU-verdragen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Naar boven