10 Stemming motie Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers EU

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie), 

te weten: 

  • -de motie-Ulenbelt/Van Weyenberg over de capaciteit van de Inspectie SZW (34408, nr. 12). 

(Zie vergadering van 26 april 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Ulenbelt/Van Weyenberg (34408, nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Ulenbelt, Van Weyenberg en Kerstens. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 13, was nr. 12 (34408). 

In stemming komt de gewijzigde motie-Ulenbelt c.s. (34408, nr. 13, was nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven