20 Stemmingen moties Positie van mantelzorgers

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de positie van mantelzorgers,

te weten:

  • -de motie-Krol c.s. over optimaliseren van de voorlichting over mantelzorgondersteuning (30169, nr. 44);

  • -de motie-Krol over het belang van de specifieke ondersteuning van de oudere mantelzorger (30169, nr. 45);

  • -de motie-Keijzer over het aantal aanwezigen bij het keukentafelgesprek met de zorgvrager (30169, nr. 46);

  • -de motie-Voortman over het zo spoedig mogelijk starten van onderzoek naar de gevolgen van de decentralisaties (30169, nr. 47);

  • -de motie-Voortman over regelingen ten behoeve van de combinatie van werk en mantelzorg beter onder de aandacht brengen (30169, nr. 48);

  • -de motie-Dik-Faber over onderzoek naar een organisatie waar mantelzorgers 24 uur per dag terechtkunnen voor praktisch advies en ondersteuning (30169, nr. 49);

  • -de motie-Dik-Faber over een interdepartementale werkgroep voor het ontwikkelen van mantelzorgvriendelijk beleid (30169, nr. 50);

  • -de motie-Van Gerven over afspraken tussen zorgpartijen over respijtzorg voor mantelzorgers en zorgprofessionals (30169, nr. 51);

  • -de motie-Van Gerven over een financieel mantelzorgcompliment voor mantelzorgers (30169, nr. 52).

(Zie vergadering van 14 januari 2016.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Dik-Faber stel ik voor, haar moties (30169, nrs. 49 en 50) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Keijzer (30169, nr. 46) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de Wmo staat vermeld dat zorgvragers gebruik moeten kunnen maken van onafhankelijke cliëntenondersteuning;

overwegende dat er gemeenten zijn die stellen dat er slechts één persoon naast de zorgvrager zelf aanwezig mag zijn bij het keukentafelgesprek;

constaterende dat een zorgvrager zowel behoefte kan hebben aan onafhankelijke cliëntenondersteuning als aan een eigen begeleider of zijn of haar mantelzorger tijdens het keukentafelgesprek;

verzoekt de regering, hierover in overleg te treden met de VNG en gemeenten hierop aan te spreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 55, was nr. 46 (30169).

Op verzoek van mevrouw Keijzer stel ik voor, haar gewijzigde motie (30169, nr. 55, was nr. 46) opnieuw aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Krol c.s. (30169, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Krol (30169, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voortman (30169, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman (30169, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (30169, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (30169, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven