28 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330) - 34383 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 januari 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen) - 34384 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 januari 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Initiatiefnota: 

Initiatiefnota van het lid Bruins Slot: "Vrijwilligers zijn kampioenen" - 34369 

Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 18 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Het volgende initiatief: 

Voorstel van rijkswet van het lid Van Veldhoven tot regeling van de formulieren van afkondiging van wetten en rijkswetten en van kennisgeving door de Koning aan de Staten-Generaal van zijn besluit omtrent enig voorstel van wet of rijkswet (Rijkswet afkondigings- en kennisgevingsformulieren) - 34380-(R2067) 

Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 08 januari 2016 

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

Brieven regering:

Antwoorden op vragen van de commissie voor Europese Zaken over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 januari 2016 en het verslag van de Raad Algemene Zaken van 15 december 2015 - 21501-02-1571 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Totstandkomingsprocedure handelsverdragen - 21501-02-1572 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opheffen vertrouwelijkheid rapportage instituties inzake de implementatie van hervormingen door Griekenland december 2015 - 21501-07-1340 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Achtste voortgangsrapportage hervormingsprogramma Cyprus - 21501-07-1341 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de Informele Bijeenkomst van de Ministers verantwoordelijk voor Concurrentievermogen van 27 en 28 januari 2016 in Amsterdam - 21501-30-364 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding kwartaaloverzicht van de reacties op consultaties van de Europese Commissie - 22112-2050 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Voorstel voor een verordening betreffende het prospectus - 22112-2051 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 11 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken rondom TSN Thuiszorg - 23235-130 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rijksrol Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) na 2015 - 24691-126 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken met betrekking tot onderhandelingen Verdrag inzake de handel in diensten (TISA) - 25074-189 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport "Herziening rapport DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering, onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen" - 25424-301 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Normalisatie en advies van Actal over regeldruk en normen - 27406-222 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven over 2014 - 27625-345 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Normoverschrijdingen imidacloprid in oppervlaktewater en het EASAC-rapport over neonicotinoïden - 27858-344 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vierde evaluatie Kaderwet adviescolleges - 28101-15 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stranding potvissen - 28286-851 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding zevende voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (VGR GIA) - 28345-153 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de bijeenkomst van de Noord-Atlantische Raad (NAR) op het niveau van de Ministers van Buitenlandse Zaken op 1 en 2 december 2015 - 28676-235 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie op het onderzoek "Gegijzeld door het systeem" van de Nationale ombudsman - 29279-296 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieden van het rapport Toekomstbestendige beroepen in de Verpleging en Verzorging - 29282-242 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwikkelingen rond rendabel bouwen door corporaties - 29453-413 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 14 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voordracht kroonbenoeming van de heer E.S.M. (Erik) Akerboom als korpschef van politie - 29628-602 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Concurrentievermogen van de Nederlandse chemische industrie - 29826-65 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluit van 3 december 2015 tot wijziging van de bijlagen I en II bij de Waterwet en van het Besluit van 2 maart 2015 tot wijziging van de bijlagen I en II van de Waterwet (Stb. 2015, 110) (aanpassingen Ruimte voor de Rivier 2016) (Stb. 2015, 498) - 30080-79 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief informele zorg - 30169-43 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitspraak Hoge Raad over verhoorbijstand - 31753-111 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het bericht dat het ziekenhuis Isala te Zwolle een vondelingenkamer opent - 31839-501 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Goede zorg vraagt om goed bestuur - Beleidskader - 32012-35 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) over de wijze waarop de Europese Commissie de visserijpartnerschapsakkoorden beheert - 32201-79 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen - 32252-57 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad 25 en 26 januari 2016 in Amsterdam - 32317-380 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nauwere samenwerking inzake IPR huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap - 32317-381 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over stand van zaken bij Philips Emmen - 32637-223 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Financieringsmonitor 2015-2 en voortgang Aanvullend Actieplan Mkb-financiering - 32637-224 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportage geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsingen bij natura-uitvaartverzekeraars - 32648-12 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op vermeend oordeel van het Europese Hof van Justitie inzake te hoge toekenning gratis emissierechten - 32813-119 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering Motie Bisschop en Dik Faber over professionaliseren van de TacRav - 33037-175 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het werkplan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor het jaar 2016 - 33149-43 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Slachtofferbeleid en screening kinderopvang - 33552-18 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over derde voortgangsrapportage ERTMS en de pilot dual signalling - 33652-39 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 14 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorlopige fosfaatproductie in 2015 - 33979-102 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 12 januari 2016, over de kwestie rond professor Maat - 33997-57 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over gemeenten onder financieel preventief toezicht en artikel 12 Fvw in 2016 - 34300-B-16 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de toezegging, gedaan tijdens het debat over de Najaarsnota 2015, inzake de Defensie-uitgaven - 34300-X-74 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de BIRK-subsidie Spoortunnel Delft - 34300-XII-65 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de rapportage over de economische missies en werkbezoeken in de eerste helft van 2015 - 34300-XVII-56 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 14 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Richtlijn inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten - 34386-2 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Reactie op het verzoek van de commissie over de brief van dhr. T.R. H. over de aanbesteding luchtvaartmiddelen Kustwacht Caribisch Gebied - 2016Z00346 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 januari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Uitstel beantwoording vragen van de commissie aan de regering op de brief van de Stichting Comité Nederlandse Ereschulden m.b.t. verzoek tot excuses nabestaanden Zuid-Sulawesi affaire - 2016Z00467 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 januari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Beantwoording vragen van Tomlow advocaten m.b.t. de Huisvestingswet 2014 (intrekking Huisvestingsbesluit) - 2016Z00697 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 januari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Uitnodiging voor de welkomstreceptie in het kader van de Informele JBZ Raad op zondagavond 24 januari 2016 - 2016Z00752 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 januari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Voorstel voor een verordening om te komen tot een Europees depositoverzekeringsstelsel COM (2015) 586 - 34385 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 14 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Europese Toegankelijkheidsakte COM (2015) 615 - 34386-1 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 14 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie: 

- Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330) (34383); 

b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 

- Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen) (34384); 

c. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 

- Initiatiefnota van het lid Bruins Slot: "Vrijwilligers zijn kampioenen" (34369). 

Naar boven