7 Stemmingen moties Kwaliteit loont

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Kwaliteit loont, 

te weten: 

  • -de motie-Voortman over schrappen van het vrijwillig eigen risico (31765, nr. 181); 

  • -de motie-Voortman over betekenisvolle contacten met de farmaceutische industrie (31765, nr. 182); 

  • -de motie-Klever over een verbod op omzetplafonds in zorgcontracten (31765, nr. 183); 

  • -de motie-Rutte/Bouwmeester over duidelijkheid over het contracteerproces (31765, nr. 184); 

  • -de motie-Van Gerven over een verbod op budgetpolissen (31765, nr. 185); 

  • -de motie-Van Gerven over niet bezuinigen ten koste van het pakket (31765, nr. 186). 

(Zie vergadering van 12 januari 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Voortman (31765, nr. 182) is in die zin gewijzigd (31765, nr. 187) en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Voortman en Bouwmeester, en luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

van mening dat het voor de kwaliteit van besluitvorming voor burgers inzichtelijk zou moeten zijn of en hoeveel invloed de farmaceutische industrie binnen de zorgsector heeft; 

verzoekt de regering, jaarlijks te rapporteren over betekenisvolle contacten van het ministerie van VWS en van zorgtoezichthouders met de farmaceutische industrie, en daarbij in te gaan op de inhoud van deze contacten; 

verzoekt de regering tevens, de Kamer bij het toezenden van de toegezegde geneesmiddelenvisie te informeren over welke belanghebbenden invloed hebben gehad op het tot stand komen en de inhoud van deze visie geneesmiddelen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 188, was nr. 187 (31765). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Voortman (31765, nr. 181). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Voortman/Bouwmeester (31765, nr. 188, was nr. 187). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Klever (31765, nr. 183). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, Houwers, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Rutte/Bouwmeester (31765, nr. 184). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (31765, nr. 185). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (31765, nr. 186). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven