8 Stemmingen Bekostiging anonieme e-mental health

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken (33675). 

(Zie vergadering van 12 januari 2016.) 

In stemming komt het amendement-De Lange c.s. (stuk nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Lange c.s. (stuk nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen. 

De aanwezige leden van de VVD wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen artikel I te hebben gestemd. 

Naar boven