12 Stemmingen moties Energieprestatievergoeding

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, 

te weten: 

  • -de motie-Albert de Vries over de systematiek van de woonlastenwaarborg opnemen in de AMvB (34228, nr. 10); 

  • -de motie-Bashir over daling van de woonlasten bij een energieprestatievergoeding (34228, nr. 11). 

(Zie vergadering van 13 januari 2016.) 

In stemming komt de motie-Albert de Vries (34228, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bashir (34228, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

De fractie van D66 heeft verzocht om eerst te stemmen over de moties onder punt 11 (moties ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko) alvorens te stemmen over het wetsvoorstel zelf onder punt 10. 

Naar boven