11 Stemmingen Energieprestatievergoeding

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (34228). 

(Zie vergadering van 13 januari 2016.) 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bashir (stuk nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Bashir (stuk nr. 9) tot het toevoegen van onderdeel D. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

De heer Bashir (SP):

Voorzitter. De SP-fractie is voor het verduurzamen van huizen. Wij zijn voor het terugdringen van energieverbruik en daarmee dus ook voor het verlagen van woonlasten van huurders. Dit wetsvoorstel doet dit echter allemaal niet. Sterker nog, dit wetsvoorstel gaat ervoor zorgen dat huurders mogelijk met dubbele woonlasten te maken krijgen. Als de wetgever echt iets wil doen aan verduurzamen, moet de verhuurderheffing afgeschaft worden. Kortom, de SP zegt ja tegen duurzaamheid, maar nee tegen het graaien in de portemonnee van de huurder. Daarom zullen we tegen dit wetsvoorstel stemmen. 

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. De Partij voor de Dieren wordt geacht voor het amendement-Bashir op stuk nr. 9 te hebben gestemd. 

De voorzitter:

Dit wordt in de Handelingen opgenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Naar boven