Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 49, item 21

21 Stemmingen moties Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Aanpassingswet WNT,

te weten:

  • -de motie-Segers/Fokke over mogelijk maken dat decentrale overheden bezoldigingsnormen stellen (33715, nr. 12);

  • -de motie-Van Toorenburg/Van Raak over een maximumvergoeding per maand voor interim-bestuurders (33715, nr. 13);

  • -de motie-Van Toorenburg/Bruins Slot over normering van de bezoldiging van zorgverleners (33715, nr. 14).

(Zie vergadering van 30 januari 2014.)

De voorzitter:

De motie-Segers/Fokke (33715, nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de vertegenwoordigers van decentrale overheden meer vrijheid wordt gevraagd voor decentrale overheden om eigen bezoldigingsnormen te stellen bij door deze overheden te financieren instellingen;

overwegende dat de verwezenlijking van deze vrijheid aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht behoeft;

spreekt uit dat de Algemene wet bestuursrecht hiertoe aangepast dient te worden;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de decentrale overheden en dit voorjaar de Kamer te informeren over de uitkomsten van dit overleg en over de wijze waarop decentrale overheden eigen normen kunnen stellen met betrekking tot het bezoldigingsmaximum, waar het gaat om door deze overheden (mede)gefinancierde instellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Segers, Fokke en Van Toorenburg. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15, was nr. 12 (33715).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Segers c.s. (33715, nr. 15, was nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg/Van Raak (33715, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg/Bruins Slot (33715, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.