Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 49, item 13

13 Stemmingen moties Preventiebeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Preventiebeleid,

te weten:

 • -de motie-Van Gerven over in de wet opnemen van het recht op preventie (32793, nr. 116);

 • -de motie-Van Gerven over de effecten van wetten op sociaal-economische gezondheidsverschillen (32793, nr. 117);

 • -de motie-Van Gerven over in het leven roepen van een preventiefonds sociaal-economische gezondheidsverschillen (32793, nr. 118);

 • -de motie-Van Gerven over een "zomergesprek" tussen ouders en de jeugdgezondheidszorg (32793, nr. 119);

 • -de motie-Pia Dijkstra over een platform van publieke en private organisaties (32793, nr. 120);

 • -de motie-Pia Dijkstra over voortgezette financiering van het project De Gezonde Schoolkantine (32793, nr. 121);

 • -de motie-Bruins Slot/Pia Dijkstra over structurele financiering van preventie in samenspraak met de Nederlandse Zorgautoriteit (32793, nr. 123);

 • -de motie-Wolbert over integraal aandacht besteden aan de inzet van wijkverpleegkundigen (32793, nr. 125);

 • -de motie-Wolbert over toevoegen van het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen aan de nieuwe preventiecyclus (32793, nr. 126);

 • -de motie-Dik-Faber over normen voor de hoeveelheid suiker in kinderproducten (32793, nr. 127);

 • -de motie-Dik-Faber over het belang van de gezondheidswinst door borstvoeding (32793, nr. 128);

 • -de motie-Dik-Faber over ten minste 140 gezonde schoolpleinen in 2016 (32793, nr. 129).

(Zie notaoverleg van 27 januari 2014.)

De voorzitter:

De motie-Wolbert (32793, nr. 125) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat wijkverpleegkundigen als zichtbare schakels een belangrijke rol vervullen tussen verschillende professionals en domeinen;

verzoekt de regering om in de uitwerking van de aanspraak "wijkverpleegkundige" in de Zorgverzekeringswet integraal aandacht te besteden aan de inzet van wijkverpleegkundigen in de preventieve en curatieve zorg en de organisatie daarvan, de samenwerking met eerstelijnszorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten, de wijze waarop structurele bekostiging van wijkverpleegkundigen wordt afgestemd op toegewezen taken en de wijze waarop aansluiting bij de bekostiging van de eerste lijn wordt gezocht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 132, was nr. 125 (32793).

De voorzitter:

De motie-Wolbert (32793, nr. 126) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op basis van onderzoek van GGD-Nederland blijkt dat slechts 50% van de gemeenten in 2014 met een plan van aanpak werkt om sociaal-economische gezondheidsverschillen terug te dringen;

constaterende dat gemeenten een belangrijke rol vervullen in het maken van gezondheidsbevorderend beleid en dat deze rol door de decentralisaties nog groter wordt;

verzoekt de regering om naast het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik, roken, overgewicht, depressie en diabetes met accent op bewegen, het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen expliciet toe te voegen aan de nieuwe preventiecyclus voor het voorjaar van 2014,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 133, was nr. 126 (32793).

De voorzitter:

De motie-Dik-Faber (32793, nr. 129) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Nationaal Programma Preventie is opgenomen dat alle gemeenten in 2025 gezonde schoolpleinen dienen te hebben;

overwegende dat er 70 voorbeeldpleinen in 2016 moeten zijn ontwikkeld;

van mening dat meer vaart nodig is achter dit project, wil de doelstelling in 2025 gehaald worden;

verzoekt de regering, bij de begroting 2015 voorstellen te doen voor het verhogen van de doelstelling gezonde schoolpleinen, waardoor er in 2016 ten minste 140 gezonde schoolpleinen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 134, was nr. 129 (32793).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Dik-Faber (32793, nr. 127) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Pia Dijkstra stel ik voor, haar motie (32793, nr. 120) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Gerven (32793, nr. 116).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (32793, nr. 117).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (32793, nr. 118).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (32793, nr. 119).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pia Dijkstra (32793, nr. 121).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot/Pia Dijkstra (32793, nr. 123).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wolbert (32793, nr. 132, was nr. 125).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wolbert (32793, nr. 133, was nr. 126).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (32793, nr. 128).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dik-Faber (32793, nr. 134, was nr. 129).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.