Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 49, item 12

12 Stemmingen moties Tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer,

te weten:

  • -de motie-Smaling over de voorgestelde financiering van de Commissie voor de m.e.r. (33686, nr. 10);

  • -de motie-Bisschop over een voldoende fijnmazige tariefstelling (33686, nr. 11).

(Zie vergadering van 23 januari 2014.)

In stemming komt de motie-Smaling (33686, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bisschop (33686, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.