Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 49, item 19

19 Stemmingen brief Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het Presidium over een nieuwe regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer (23686, nr. 22).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Beertema (PVV):

Voorzitter. De nieuwe regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer is een gevaar voor de hele Tweede Kamer en voor elke fractie. In artikel 3 staat namelijk het woord "kunnen" en dat woord maakt het verschil. Er staat: geld dat een fractie ontvangt, mag niet gebruikt worden voor uitgaven waarvoor politieke partijen een vergoeding kúnnen ontvangen ingevolge de Wet financiering politieke partijen. Oftewel: als je het kunt betalen uit je partijfinanciering, wordt die uitgave dus niet vergoed uit je fractievergoeding.

Dat kan betekenen dat elke declaratie van elke fractie door het Presidium beoordeeld kan worden. Dat zet de deur open voor ellenlange discussies en ook voor politieke afrekeningen. Omdat vrijwel alles onder partijfinanciering kan vallen, kan het Presidium straks dus zeggen: er staat "kunnen", dus wijzen wij deze declaratie af. Het kan immers betaald worden uit de partijfinanciering, dus declareer ik het niet bij de Kamer.

Elk bonnetje kan straks een probleem opleveren, voor welke uitgave dan ook, hoe onbeduidend dan ook. De Partij voor de Vrijheid loopt daarbij een groter risico dan andere partijen. Wij doen geen beroep op subsidie. Daarmee hebben wij overigens de Nederlandse belastingbetaler inmiddels al zo'n 10 miljoen euro bespaard.

De voorzitter:

Mijnheer Beertema, u mag een stemverklaring afleggen, maar geen debat uitlokken.

De heer Beertema (PVV):

Het betekent ook dat wij niet zoals andere partijen allerlei geld en grachtenpanden achter de hand hebben om …

De voorzitter:

Mijnheer Beertema, nogmaals, u mag een stemverklaring afleggen maar u mag niet oproepen tot debat.

De heer Beertema (PVV):

Ik dacht dat ik twee minuten had, voorzitter.

De voorzitter:

Dat is niet om het debat te heropenen maar om uw stem te verklaren. Ik verzoek u, aan te geven waarom u, naar ik meen, tegen deze regeling bent.

De heer Beertema (PVV):

Heel goed, voorzitter. Het gevaar dat vandaag met deze nieuwe regeling wordt gecreëerd, is een gevaar voor ons allen, niet alleen voor de PVV. Daarom zullen wij tegen deze regeling stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mijnheer Beertema.

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met de nieuwe regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer onder de aantekening dat de fracties van de PVV en de SP geacht wensen te worden tegen het voorstel te hebben gestemd.

Daartoe wordt besloten.