Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 49, item 16

16 Stemmingen moties Spoor

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Spoor,

te weten:

  • -de motie-Dik-Faber c.s. over varianten schrappen voor de goederenroutering met spoorbogen bij Bathmen (29984, nr. 448);

  • -de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over gevaarlijke stoffen bij voorkeur op de Betuweroute vervoeren (29984, nr. 449);

  • -de motie-Van Tongeren over het aantal gele informatieborden op stations (29984, nr. 450);

  • -de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over laadpalen voor mobiele dragers (29984, nr. 451);

  • -de motie-Smaling over het concreet uitwerken van een scenario "niet linksaf slaan bij Elst" (29984, nr. 454);

  • -de motie-De Boer/Hoogland over de Brabantroute en IJssellijn ontzien bij het vervoer van gevaarlijke stoffen (29984, nr. 455);

  • -de motie-De Boer/De Rouwe over overleg vooraf over aanpassingen aan dienstregelingen (29984, nr. 456);

  • -de motie-Van Veldhoven/De Rouwe over overlast van goederenvervoer op andere trajecten dan de Betuweroute in 2016-2022 (29984, nr. 457);

  • -de motie-De Rouwe over een effectief stelsel van prikkels en sancties in de concessie voor het HRN (29984, nr. 459);

  • -de motie-De Rouwe over hinder door trilling in 's-Hertogenbosch en Rosmalen (29984, nr. 460).

(Zie vergadering van 29 januari 2014.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Dik-Faber stel ik voor, haar motie (29984, nr. 448) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Veldhoven/De Rouwe (29984, nr. 457) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat werkzaamheden aan de Duitse kant van de Betuweroute leiden tot tijdelijk toenemend goederenvervoer op andere trajecten in de periode 2016-2022;

overwegende dat een toename van overlast op deze trajecten onvermijdelijk is, maar wel zo veel mogelijk beperkt moet worden;

verzoekt de regering, in kaart te brengen welke gevolgen de tijdelijke toename van goederenvervoer op deze trajecten betekent voor de toename van geluid, trillingen en veiligheidsrisico's, en in overleg met gemeenten en provincies die te maken krijgen met dit toenemend goederenvervoer, te zorgen voor maatregelen die deze overlast zo veel mogelijk beperken;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover bij de uitwerking van het gehele maatregelenpakket in het najaar van 2014 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 462, was nr. 457 (29984).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven (29984, nr. 449).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (29984, nr. 450).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, het CDA, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven (29984, nr. 451).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De volgende motie is de motie-Smaling over het concreet uitwerken van een scenario "niet linksaf slaan bij Elst".

(Hilariteit)

De voorzitter:

Het ligt er maar aan van welke kant je komt aanrijden, denk ik dan.

In stemming komt de motie-Smaling (29984, nr. 454).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Boer/Hoogland (29984, nr. 455).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Boer/De Rouwe (29984, nr. 456).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Veldhoven/De Rouwe (29984, nr. 462, was nr. 457).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe (29984, nr. 459).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe (29984, nr. 460).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.