Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 49, item 17

17 Stemmingen moties ERTMS/Spoorveiligheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO ERTMS/Spoorveiligheid,

te weten:

  • -de motie-Hoogland/De Boer over het voorkeursbesluit pas nemen als er meer duidelijkheid is (33652, nr. 6);

  • -de motie-De Boer/Hoogland over bindende afspraken met de NS over de inzet van ERTMS-materieel (33652, nr. 7);

  • -de motie-De Boer/Hoogland over ERTMS-uitrolscenario's toetsen aan veiligheid en economische meerwaarde (33652, nr. 8);

  • -de motie-Smaling over een quickscan naar de kosten voor invoering van ERTMS (33652, nr. 9);

  • -de motie-De Rouwe over conclusies van parlementaire enquête Fyra en parlementair onderzoek ICT en Overheid betrekken bij ERTMS (33652, nr. 10).

(Zie vergadering van 29 januari 2014.)

De voorzitter:

De motie-De Rouwe (33652, nr. 10) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de invoering van ERTMS financieel grote gevolgen heeft vanwege het beslag op de begroting;

overwegende dat bij de invoering zowel ICT-aspecten als aanbestedingsaspecten ten aanzien van het spoor spelen;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de Kamer de conclusies van de parlementaire enquête inzake de Fyra en het parlementaire onderzoek ICT en Overheid kan betrekken bij de besluitvorming inzake het ERTMS,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 12, was nr. 10 (33652).

Ik stel vast dat nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

De voorzitter:

De motie-De Boer/Hoogland (33652, nr. 8) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er voor de invoering van het beveiligingssysteem ERTMS op het spoor en in de trein 2 miljard euro is gereserveerd;

overwegende dat bij de uitrol een toetsing dient plaats te vinden in de voorkeursvolgorde waarin ERTMS zal worden aangelegd en in welk tempo;

verzoekt de regering om bij de scenario's die worden onderzocht over de uitrol van ERTMS te toetsen aan verbetering van veiligheid, economische meerwaarde, waaronder reistijdwinst voor de reiziger en capaciteitsuitbreiding op het spoor, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 11, was nr. 8 (33652).

In stemming komt de motie-Hoogland/De Boer (33652, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Boer/Hoogland (33652, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Boer/Hoogland (33652, nr. 11, was nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smaling (33652, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Rouwe (33652, nr. 12, was nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, het CDA, 50PLUS en D66 voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.