Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 52, item 10

10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Twee brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 12 februari 2013, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33356 en 33400-IV heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Uitzonderingsclausule voor de rapportage over betalingen aan regeringen – 21501-30-303

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 8 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 25-26 februari 2013 – 21501-32-686

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 8 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de problematiek rondom V250-hogesnelheidstreinen – 22026-379

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 8 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op een nader verzoek van de commissie voor IM inzake openbaarmaking tussenrapportage parlementaire werkgroep Vervoer HSL-Zuid – 22026-380

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verkoop landmachtmaterieel aan Jordanië – 22054-208

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 8 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

F-35 programma en Nederlandse testtoestellen – 26488-309

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 8 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak voortijdig schoolverlaten – 26695-89

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nahang Besluit tot wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton – 28694-108

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 7 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van het antwoord van het CPB op het verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst aan het CPB om een doorrekening te maken van het effect op de rijksbegroting van Wonen 4.0 – 29453-292

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 11 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsverslag van de uitvoering van de convenantsafspraken inzake het bodembeleid – 30015-47

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 8 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere toelichting over Wopt-rapportage 2011 – 30111-58

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 8 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Correctie van bijlage 1a bij de brief inzake nadere toelichting over Wopt-rapportage 2011 – 30111-59

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 11 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken lage ziektelastbenadering – 32620-76

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 8 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Alternatieve financieringsvormen – 32637-49

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 7 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Monasch over de hypothecaire leennormen – 32847-41

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 7 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op vragen, gesteld tijdens de eerste termijn, over het wetsvoorstel doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs – 33187-29

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eerstverantwoordelijke bewindspersoon beleidsnota "Waardering Commercieel Vastgoed" – 33260-2

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 7 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op amendementen en antwoorden openstaande vragen m.b.t. wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) – 33330-39

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 11 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de moties die zijn aangenomen tijdens de behandeling van de begroting 2013 van het ministerie van VWS en het Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen (33400-XVI) – 33400-XVI-133

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 8 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het verslag van het werkbezoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan Beijing, de Volksrepubliek China van 21-25 september 2012 – 33400-XVI-134

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 6 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Aanvulling op EU-trendrapport 2013; Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie – 2013Z02845

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.