10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Drie brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 5 februari 2013, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32641, 33017 en 33336 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Verzoek lid Schouten over uittreding uit de eurozone – 21501-07-1004

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte – 31 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Energieraad 22 februari 2013 – 21501-33-406

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 4 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tijdelijke treindienst tussen Nederland en België n.a.v. Fyra-problematiek – 22026-377

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 1 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst om de stand van zaken bij enkele woningcorporaties die om verschillende redenen met financiële problemen te kampen hebben – 29453-291

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 4 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actualisatie van de Digitale Agenda.nl – 29515-346

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 4 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Planning toezeggingen voor- en vroegschoolse educatie – 31293-156

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 1 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen inzake beheerst beloningsbeleid pensioenfondsen en informatie over terugstortingen – 32043-147

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 31 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen n.a.v. de behandeling van het voorstel van Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW inzake diverse pensioenonderwerpen – 32043-148

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 1 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding verslag van de Informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Dublin op 17 en 18 januari 2013 – 32317-154

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 4 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS – 33037-42

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 4 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Open overlegfase samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht – 33047-6

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 4 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzoek om nadere info koopkracht Rutte I en Rutte II – 33400-XV-89

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 29 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven

Antwoorden op nadere vragen van de Eerste Kamer over het Verslag van bevindingen kansspelautomatensector – 2013Z01288

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 24 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer m.b.t. de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs als gevolg van het amendement-De Liefde/Voordewind – 2013Z01352

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 25 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de reactie op motie van het Eerste Kamerlid Essers c.s. (33405, nr. F) over noodzakelijke stimulering van de binnenlandse economie – 2013Z01382

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 25 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming voor deelname van een deskundige aan het Rondetafelgesprek tijdelijke commissie Huizenprijzen – 2013Z01390

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 25 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie BUZA om o.a. een technische briefing inzake het effect van sancties, met name op Syrië en Iran – 2013Z01395

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 25 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie HVN m.b.t. bloeddonatie door personen met hemochromatose – 2013Z01400

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van FNV Zelfstandigen met betrekking tot de positie van zelfstandige zorgprofessionals – 2013Z01402

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming deelname OPTA en NMa aan rondetafelgesprek Wijziging van de Postwet – 2013Z01404

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 25 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Aanbieding afschrift van de reactie op de publicatie "De Nederlandse dataregistratie hartchirurgie – Resultaten van samenwerking tussen 16 Nederlandse hartchirurgische centra" van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie – 2013Z01418

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Regeling Compensatie Eigen Risico – 2013Z01420

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van het antwoord op de brief van een burger inzake het gebruik van kunststofmatjes bij bekkenbodemoperaties – 2013Z01618

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Brief mevr. O over de wijze van communiceren van het UWV-WW met werkzoekenden – 2013Z01635

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 29 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitstel beantwoording vragen over gedwongen sterilisatie van vrouwen in Nederland – 2013Z01638

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van het antwoord op de brief van de Stichting Pensioenbehoud over de onlangs ingestelde Commissie UFR – 2013Z01877

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 31 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

EU-trendrapport 2013 – 33523

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 7 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar boven