8 Stemmingen Europese top

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Europese top,

te weten:

 • - de motie-Segers c.s. over de specifieke mensenrechtencriteria waar Egypte aan moet voldoen (21501-20, nr. 736);

 • - de motie-Servaes/Verheijen over inzetten op een aanpassing in de Berlijnformule (21501-20, nr. 737);

 • - de motie-Servaes/Verheijen over inzetten op een midterm review (21501-20, nr. 738);

 • - de gewijzigde motie-Omtzigt over de nationale lidstaatverklaring over de Europese bestedingen (21501-20, nr. 739);

 • - de motie-Omtzigt over informeren van de Kamer na een akkoord over de Meerjarenbegroting (21501-20, nr. 740);

 • - de motie-Omtzigt/Segers over bevriezen van de toegezegde 5 miljard euro aan Egypte (21501-20, nr. 741;

 • - de motie-Pechtold/Krol over een systeem van eigen middelen in plaats van nationale afdrachten (21501-20, nr. 742);

 • - de motie-Verheijen c.s. over blijven wijzen op de noodzaak van het verplicht stellen van lidstaatverklaringen (21501-20, nr. 743);

 • - de motie-Madlener over niet instemmen met een Europees Meerjarig Financieel Kader (21501-20, nr. 744);

 • - de motie-Madlener over bedingen van een miljard extra korting (21501-20, nr. 745).

De voorzitter:

De motie-Omtzigt (21501-20, nr. 739) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat transparantie en verantwoordelijkheid over de bestedingen van de Europese fondsen van cruciaal belang is voor de geloofwaardigheid,;

constaterende dat de nationale lidstaatverklaring over de Europese bestedingen nog steeds niet is geregeld;

verzoekt de regering, bij de onderhandelingen ervoor te zorgen dat een nationale lidstaatverklaring verplicht gesteld wordt;

verzoekt de regering tevens, bij de onderhandelingen te realiseren dat een aanzienlijk bedrag binnen de cohesie en structuurfondsen en landbouwfondsen wordt bevroren en deze gefaseerd beschikbaar wordt gesteld als er door de betreffende EU-lidstaten een nationale goedkeuringsverklaring kan worden afgegeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 747, was nr. 739 (21501-20).

De heer Segers wil ook nog een motie wijzigen.

De heer Segers (ChristenUnie):

Voorzitter. De wijziging die de minister heeft gesuggereerd, is doorgevoerd. Ik heb de motie versoberd. Ik neem aan dat de minister het oordeel nu aan de Kamer laat.

De voorzitter:

Ik zie de minister instemmend knikken.

De motie-Segers c.s. (21501-20, nr. 736) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Egypte democratische hervormingen heeft doorgevoerd, waaronder het houden van verkiezingen, maar dat fundamentele mensenrechten nog altijd onder druk staan;

overwegende dat democratische hervormingen die niet gepaard gaan met verbeteringen van de mensenrechtensituatie niet leiden tot een versterking van de rechtsstaat;

overwegende dat het aangekondigde steunpakket van de EU aan Egypte tot onbegrip heeft geleid vanwege de zorgen over de waarborging van de mensenrechten;

overwegende dat de Nederlandse regering vasthoudt aan het beleid "more for more, less for less";

verzoekt de regering, de Kamer zo spoedig mogelijk per brief te informeren:

 • - over de specifieke mensenrechtencriteria waar Egypte aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor het EU-steunpakket;

 • - of Egypte momenteel voldoet aan deze criteria;

 • - over de positie van de Nederlandse regering ten aanzien van het hanteren van deze criteria bij deze en eventuele steun aan Egypte,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 747, was nr. 736 (21501-20).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. De heer Krol en ik hebben vanmiddag een motie ingediend over een systeem van eigen middelen in plaats van nationale afdrachten. Het gaat daarbij om een onderzoek. De minister-president heeft dat onderzoek eigenlijk zojuist toegezegd. Dat deed hij ruimhartig. Ik verneem dat de coalitie tegen onze motie wil stemmen. Dan doe ik het dus liever met de toezegging van de minister-president. Ik verzoek de Griffie om dat te noteren. Samen met de heer Krol trek ik dus hierbij de motie in.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Pechtold/Krol (21501-20, nr. 742) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van de behandeling meer uit.

Ik ga bijna zeggen dat ik dit gedeelte van het stenogram zal doorgeleiden naar de coalitie, maar dat doe ik toch maar niet.

In stemming komt de gewijzigde motie-Segers c.s. (21501-20, nr. 746, was nr. 736).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Servaes/Verheijen (21501-20, nr. 737).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Servaes/Verheijen (21501-20, nr. 738).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Omtzigt (21501-20, nr. 747, was nr. 739).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (21501-20, nr. 740).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Segers (21501-20, nr. 741).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verheijen c.s. (21501-20, nr. 743).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Madlener (21501-20, nr. 744).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (21501-20, nr. 745).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven