Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 54, item 9

9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 14 februari 2012, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32575, 32844, 33027 en 33064 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brief regering

Geannoteerde Agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin Raad van 20 en 21 februari 2012 te Brussel – 21501-07-882

minister van Financiën, J.C. de Jager – 10 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake Jaarverslagen over 2010 van de Europese Rekenkamer (ERK) t.a.v. de uitvoering van de EU-begroting en de Europese Ontwikkelingsfondsen (EOF's) – 24202-27

minister van Financiën, J.C. de Jager – 9 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel kabinetsreactie op het WODC-rapport Literatuuronderzoek privatisering gevangeniswezen – 24587-454

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 10 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Bedrijfsbrandweerrapporten IOOV en ILT – 26956-115

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 10 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk – 26956-116

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 10 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Mogelijkheden van het ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen in relatie tot COGEM signalering inzake genetisch gemodificeerde dieren – 27428-212

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 9 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Trekkerrijbewijs (T-rijbewijs) – 29398-317

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 9 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie over het splitsen en opkopen van TNT Express door hedgefunds – 29502-81

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 9 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport CTIVD inzake eerdere aanbevelingen van de commissie betreffende de MIVD – 29924-77

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 9 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tewerkstelling binnenvaart en een reactie op de motie Van Hijum/De Rouwe (30523 nr. 61) over betere communicatie over werktijdverkorting – 30523-69

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 10 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van brieven aan FNV Zelfstandigen en ZZP Nederland over de UVIT-pilot met contractering van zelfstandig zorgverleners in de AWBZ-thuiszorg in natura. – 30597-245

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 9 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie voor een ruimere terugwerkende kracht regeling betreffende de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting – 31371-370

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 9 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de informele bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 26-27 januari 2012 – 32317-104

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 10 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Laatste stand van zaken rond de fusieplannen van de Parnassia Bavo Groep (PBG) en Emergis – 32620-46

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 9 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Openstaande vragen uit 1e termijn AO tuinbouw d.d. 1 februari 2012 – 32627-4

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 10 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Project Zuidas – 32668-2

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 9 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Jacobi inzake natuurherstel Westerschelde – 32670-35

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 10 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie op de evaluatie van de schuldverlichtingsovereenkomst met DRC – 33000-V-135

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 9 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Bekendmaking uitslag Europese verkiezingen – 33000-VII-116

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 9 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

OESO rapport Equity and Quality in Education – 33000-VIII-172

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 10 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op aangenomen moties bij de OCW-begroting 2012 – 33000-VIII-173

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 10 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording verzoek inzake voorlichting Raad van State over herziening omgevingsrecht – 33118-2

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 10 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Kosten jeugdbescherming en jeugdreclassering (31 839, nr. 158) – 2012Z02735

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 14 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd