11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 (PbEU 2010, L 68) tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPA, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG – 33107

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 30 november 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Verslag Landbouw- en Visserijraad 14 november 2011 – 21501-32-539

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Benoeming van leden van de externe onderzoekscommissie Otapan – 22343-274

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 24 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken in de EU onderhandelingen over een Kaderrichtlijn bodembescherming – 27581-42

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 21 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie Koppejan cs betreffende spoorboekje zoetwater Zuidwestelijke Delta (27625, nr.232) – 27625-250

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 24 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie Jansen c.s. over de bezuinigingen op natuurontwikkeling (27625, nr. 221) – 27625-251

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 24 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Inhoudelijke sturing van cao's en de ruimte voor sectoraal maatwerk bij het algemeen verbindend verklaren van cao-bepalingen (avv) – 29544-359

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antibioticumgebruik in de veehouderij – 29683-106

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) – 30825-118

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Standpunt rapport 'Vernieuwing op drift' Onderzoeksraad voor Veiligheid – 31016-24

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Schriftelijke antwoorden op mondelinge vragen van de commissie voor Buitenlandse Zaken gesteld tijdens het AO op 17 november 2011 over landbouw in ontwikkelingslanden – 31250-78

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 21 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken waterveiligheidsbeleid – 31710-22

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 29 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie RWE kolencentrale zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg gehouden op 13 oktober 2011 – 31920-15

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken met betrekking tot Europees Emissiehandelssysteem Luchtvaart – 31936-102

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 22 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding concept bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk en verslag van het bestuurlijk overleg Toekomst Afsluitdijk – 32308-5

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 24 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten helikoptertellingen van de grote grazers in de Oostvaardersplassen – 32563-26

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over het Iraanse nucleaire programma – 33000-V-113

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 21 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het rapport van CE Delft en Ecofys: Overheidsingrepen in de energiemarkt – 33043-9

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 18 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer inzake de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel "Wet VROM BES" – 2011Z24082

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 24 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Technische briefing EU beleid inzake het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) – 2011Z24362

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 28 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Naar boven