Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 31, item 6

6 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, a.s. dinsdag ook te stemmen over de brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de Toekomst- en onderzoeksagenda 2012 (32224, nr. 4) en over de motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderzoek Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voorts stel ik voor, te stemmen over de Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart) (32891) en de wetsvoorstellen inzake de nieuwe Politiewet (30880 en 32822) en de daarbij behorende moties.

Op verzoek van het lid Thieme stel ik voor, haar motie op stuk 33000, nr. 31 opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, genoemde termijn van twee maanden voor deze motie opnieuw gaat lopen.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik deel de Kamer mee dat de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Wolbert en tot haar ondervoorzitter het lid Ziengs.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van één van de volgende weken:

 • - Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn (32830);

 • - Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de implementatie van de Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (32843);

 • - Tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) (32854);

 • - Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met de introductie van een vermogenstoets (33024).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van na het kerstreces:

 • - Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage) (32828);

 • - Wijziging van artikel 18b van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het verduidelijken van het rechtsvermoeden van werkgeverschap (32896).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

 • - het VAO Euthanasie, met als eerste spreker het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink van de ChristenUnie;

 • - het VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand, met als eerste spreker het lid Helder van de PVV;

 • - het VAO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, met als eerste spreker het lid Gesthuizen van de SP;

 • - het VAO Beleggingsverzekeringen/rol Kifid, met als eerste spreker het lid Irrgang van de SP.

 • - het VAO Decentralisatie natuurbeleid, met als eerste spreker het lid Van Gent van GroenLinks.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Raak.

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. Ik wil graag een debat aanvragen met de minister van Veiligheid en Justitie over een rapport dat in de la is verdwenen, het evaluatierapport Circulaire wapens en munitie dat in augustus 2010 is verschenen. Ik heb daarbij twee verzoeken. Het eerste verzoek is om dat rapport gewoon naar de Kamer te sturen, maar dan wel alles, dus ook de bijlagen, de verslagen van de expertmeetings, met name die van 21 mei, en het projectplan, waarin onder meer staat dat dit rapport openbaar moet worden.

Het tweede verzoek betreft een brief waarin de minister uitlegt waarom wij dit rapport niet hebben gekregen, wanneer hij het heeft gekregen en wat hij er vervolgens mee gaat doen.

Mevrouw Hennis-Plasschaert (VVD):

Voorzitter. Wij steunen dit verzoek van harte.

De heer Bontes (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie steunt het verzoek.

De heer Schouw (D66):

Voorzitter. Dan rest mij als enige nog mij daarbij aan te sluiten.

De heer Marcouch (PvdA):

Voorzitter. Ook van onze fractie steun!

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. GroenLinks steunt het verzoek ook.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Een verrassende mededeling: steun!

De voorzitter:

U hield de spanning er wel in. Mijnheer Van Raak, u hebt steun, ook van de heer Van der Staaij.

De heer Van Raak (SP):

Daar ben ik heel blij mee.

De voorzitter:

Wij plannen het in en geleiden het stenogram door met alle vragen.

De heer Van Raak (SP):

Dank u wel

De voorzitter:

Alstublieft. Spreektijden vier minuten.

Het woord is aan mevrouw Smeets.

Mevrouw Smeets (PvdA):

Voorzitter. De PvdA ontvangt graag een brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van een uitzending van PowNews gisteravond, waarin een bestuurslid van Buma/Stemra zich opwerpt als intermediair voor componisten en daarbij zelf inkomsten genereert. Graag ontvangen wij deze brief voor het AO, de tweede termijn op 7 december, met in de brief onder andere aandacht voor de eventuele belangenverstrengeling en aandacht voor het branchekeurmerk dat pas is uitgereikt aan Buma/Stemra.

Mevrouw Peters (GroenLinks):

Voorzitter. De fractie van GroenLinks ondersteunt dit verzoek van harte en geeft mee, de staatssecretaris te verzoeken om daarbij te voegen de antwoorden op de schriftelijke vragen die ik over precies hetzelfde onderwerp gisteravond heb ingediend.

De heer Taverne (VVD):

Voorzitter. Steun voor beide verzoeken!

De heer Bontes (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie steunt het verzoek.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden.

Het woord is aan mevrouw Voortman.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. Op de website zorgvisie.nl verscheen zojuist het bericht dat het pgb-plafond per 1 januari 2012 omlaag gaat. De staatssecretaris heeft steeds gezegd dat er per 2012 alleen voor nieuwe aanvragers iets zou veranderen. Dat botst volgens mij met elkaar. Graag wil ik voor 17.00 uur de schriftelijke bevestiging dat dit bericht niet klopt. Dat kan mee in de brief die eigenlijk vandaag hier al had moeten zijn over de criteria voor de vergoedingsregeling. Daar wil ik graag ook aan rappelleren. Mocht het bericht wel kloppen, dan wil ik er vandaag nog een debat over.

Mevrouw Venrooy-van Ark (VVD):

Voorzitter. Op zichzelf steun voor een toelichtende brief. Ik snap de haast niet helemaal. Ik heb liever dat een brief goed is dan dat die heel snel moet worden geschreven, dus het mag van mij ook volgende week. Een debat hierover heeft vooralsnog niet onze steun.

Mevrouw Smilde (CDA):

Voorzitter. Ik sluit mij aan bij mevrouw Venrooy.

Mevrouw Gerbrands (PVV):

Voorzitter. Dat geldt ook voor mij.

De heer Çelik (PvdA):

Voorzitter. Dat geldt ook voor ons. Als het goed is, had mevrouw Voortman dat ook namens ons moeten zeggen.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ja, dat klopt. Excuses.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Steun in ieder geval voor een brief op dit punt.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden. Zoals u hebt begrepen, mevrouw Voortman, hebt u geen steun voor uw verzoek om de brief per se vandaag voor 17.00 uur te krijgen.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Nee, dat begrijp ik. Ik hoop dat het kabinet het wel ter harte neemt. Wij hebben ook nog het rappel liggen van de brief die hier vandaag al had moeten zijn over de vergoedingsregeling.

De voorzitter:

Zeker. Ik zal het stenogram doorgeleiden.