Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 103, item 12

12 Stemmingen motie asielaanvragen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over uitspraken van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel om soepeler te kunnen omgaan met individuele asielaanvragen,

te weten:

  • - de motie-Dibi/Gesthuizen over een vertrekmoratorium voor minderjarige asielzoekers tot behandeling van de initiatiefwet (19637, nr. 1545).

(Zie vergadering van 12 juni 2012.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Dibi (GroenLinks):

Voorzitter. Ik heb vorige week al aangegeven dat dit een hoofdelijke stemming betreft, die over de motie op stuk nr. 1545. Ik heb dat ook net nog doorgegeven.

De voorzitter:

Het is niet zo overgekomen en wij hebben al gestemd.

De heer Dibi (GroenLinks):

Zowel vorige week als net nog voor de stemmingen ben ik naar de Griffie gelopen omdat het onduidelijk was of de motie op de lijst stond. Ik heb toen ook gezegd dat deze motie hoofdelijk in stemming moest worden gebracht.

De voorzitter:

Wij hebben het anders begrepen, namelijk dat u kwam checken of deze motie op de lijst stond en niet dat zij hoofdelijk in stemming moest worden gebracht. Dat kan een misverstand zijn. Wij hebben echter wel al gestemd.

De heer Dibi (GroenLinks):

Ik begrijp dat de stemming nog niet is vastgesteld.

De voorzitter:

Wij hebben al gestemd. Ik heb de uitslag vastgesteld. Ik heb gezegd dat deze motie is verworpen.

De heer Dibi (GroenLinks):

Nee, dat hebt u niet gezegd. Ik heb net nog, voor de stemmingen, aangegeven dat deze motie hoofdelijk in stemming moest worden gebracht.

De voorzitter:

Ja, dat hebt u naar uw idee aangegeven. Dat bestrijd ik niet. Het is hier echter niet zo overgekomen. Dat is dan heel vervelend, maar het is nu eenmaal zo.

Mevrouw Dijksma (PvdA):

Er is vanmiddag een algemeen overleg over asielbeleid en terugkeer. Mijn voorstel is om alvast een VAO in te plannen zodat deze motie opnieuw kan worden ingediend en er dan hoofdelijk over kan worden gestemd.

Mevrouw Sap (GroenLinks):

Nee, voorzitter. Ik doe echt een beroep op uw souplesse. Vorige week hadden wij een vergelijkbare situatie, bij een stemming over een motie van de ChristenUnie. Die is toen op verzoek opnieuw in stemming gebracht. Er is duidelijk sprake van een omissie van de zijde van de Griffie. Daar hebben wij begrip voor.

De voorzitter:

Die conclusie zou ik niet te snel trekken.

Mevrouw Sap (GroenLinks):

Ik wil u om soepelheid vragen, door, net als vorige week, de motie opnieuw in stemming te brengen en dan hoofdelijk.

De voorzitter:

Het kan aan twee kanten liggen. Ik ga hier niet vaststellen waar sprake is van een omissie. Dat heb ik net ook niet gedaan in reactie op de heer Dibi. Als de hele Kamer ermee akkoord is om hoofdelijk te gaan stemmen over deze motie, gaan wij hoofdelijk stemmen.

De heer Bosma (PVV):

Er is gestemd. Ik maak hier bezwaar tegen.

De voorzitter:

Dan kan het niet. Als de hele Kamer akkoord is, kan het. Als niet de hele Kamer akkoord is, kan het niet.

De heer Dibi (GroenLinks):

Voorzitter. U hebt de stemming niet vastgesteld. Er is wel gestemd, maar u hebt niet gezegd: "de motie is verworpen". Daarom vraag ik u, mede omdat ik het al twee keer heb doorgegeven, om toch de motie opnieuw, hoofdelijk, in stemming te brengen.

De voorzitter:

Er wordt tegen mij gezegd dat ik dat wel heb gezegd.

De heer Dibi (GroenLinks):

Ik zou dit niet zo maar zeggen. Als het wel was gezegd, zou ik doen wat mevrouw Dijksma voorstelt. U hebt niet vastgesteld dat de motie is verworpen.

De voorzitter:

Ik schors de vergadering één minuut.

De heer Brinkman (Brinkman):

Mag ik heel even voorzitter?

De voorzitter:

Ik heb geschorst, mijnheer Brinkman.

De heer Brinkman (Brinkman):

Ik heb geconstateerd dat bij de stemming de fractie van GroenLinks de handen gewoon omhoog stak. Als het een hoofdelijke stemming geweest, had de fractie van GroenLinks moeten reclameren voor de stemming en niet pas nu de motie verworpen is. Ik vind dat niet terecht.

De voorzitter:

U spreekt tijdens de schorsing, mijnheer Brinkman.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

Een Reglement van Orde is er voor als dat nodig is. En dan moet je het precies toepassen. Dat doen we nu. We gaan dus door met de stemmingen.