Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 103, item 10

10 Stemmingen initiatief Çörüz

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van wet van het lid Çörüz tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar ( 30519 ).

(Zie wetgevingsoverleg van 25 juni 2012.)

In stemming komt het amendement-Recourt/Berndsen (stuk nr. 11, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 11 ingediende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Wij wensen geacht te worden voor het wetsvoorstel te hebben gestemd.

De voorzitter:

De uitslag blijft dat het wetsvoorstel is aangenomen.

Mijnheer Çörüz, nu het wetsvoorstel is aangenomen, bent u bereid om het wetsvoorstel namens de Tweede Kamer in de Eerste Kamer te verdedigen?

De heer Çörüz (CDA):

Graag, als het mij lukt. Anders is het een heel mooie taak voor mijn opvolger.