Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Europese top, te weten:

- de motie-Ormel/Ten Broeke over geen verhoging van de kosten voor ambtelijke en administratieve ondersteuning (21501-20, nr. 487);

- de motie-Braakhuis c.s. over automatische sancties voor landen die de afspraken uit het Stabiliteits- en Groeipact niet nakomen (21501-20, nr. 488).

(Zie vergadering van 2 november 2010.)

In stemming komt de motie-Ormel/Ten Broeke (21501-20, nr. 487).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Braakhuis c.s. (21501-20, nr. 488).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven