Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over salarissen van bestuurders in het hoger onderwijs te weten:

- de motie-Jasper van Dijk over een wettelijk maximumsalaris in het onderwijs (31288, nr. 122);

- de motie-Jasper van Dijk over op non-actief stellen van het bestuur van Inholland (31288, nr. 123);

- de motie-Jadnanansing over de nullijn voor bestuurders in het onderwijs (31288, nr. 124);

- de gewijzigde motie-Van der Ham c.s. over bestemmen van terug te vorderen gelden aan prestatiebeloning voor het primaire proces (31288, nr. 126).

(Zie vergadering van 3 november 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Jasper van Dijk stel ik voor, zijn motie (31288, nr. 123) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. Ik wijzig mijn motie op stuk nr. 122 minimaal. Het woordje "minister" wordt gewijzigd in het woord "minister-president".

De voorzitter:

De motie-Jasper van Dijk (31288 nr. 122) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 60 bestuurders in het onderwijs meer verdienen dan een minister;

verzoekt de regering, op korte termijn een voorstel te doen voor een wettelijk maximumsalaris in het onderwijs, c.q. het salaris van een minister-president,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 127 (31288).

Naar mij blijkt kunnen wij nu over deze motie stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van der Ham (D66):

Snel verdiend.

Voorzitter. De motie-Jadnanansing op stuk nr. 124 gaat over de nullijn voor bestuurders in het onderwijs. D66 is helemaal niet voor de nullijn binnen de publieke dienst, zeker niet binnen het onderwijs. In het algemeen vinden wij echter wel dat het gelijke monniken, gelijke kappen is. Dus als ergens de lonen omhoog gaan, gelijk blijven of naar beneden gaan, dan geldt dat zeker ook voor bestuurders. Daarom steunen wij deze motie.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jasper van Dijk (31288, nr. 127).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jadnanansing (31288, nr. 124).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Ham c.s. (31288, nr. 126).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven