Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (32373), te weten:

- de motie-Van Bemmel over juridische stappen van de Europese Commissie tegen Nederland (32373, nr. 9);

- de motie-Jansen over privacy- en securityeisen voor slimme warmte- en koudemeters (32373, nr. 10).

(Zie vergadering van 3 november 2010.)

In stemming komt de motie-Van Bemmel (32373, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jansen (32373, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Een lid van mijn fractie heeft zich bij de stemming over de motie-Van Bemmel op stuk nr. 32373, nr. 9 vergist. De ChristenUnie heeft niet voor deze motie gestemd.

De voorzitter:

Dat maakt voor de uitslag niet uit, maar wij nemen het op in het verslag.

Naar boven