Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over pensioenpremies, te weten:

- de motie-Ulenbelt over herziening van de huidige toepassing van de rekenrente (32043, nr. 12);

- de motie-Ulenbelt over aanpassing van de beleidsregel (32043, nr. 13)

- de motie-Koşer Kaya over geen vertraging van herstel van de dekkingsgraad (32043, nr. 14);

- de motie-Tony van Dijck c.s. over onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes (32043, nr. 15);

- de motie-Omtzigt c.s. over niet onder onnodige Brusselse regelgeving komen van het Nederlandse pensioenstelsel (32043, nr. 16).

(Zie vergadering van 4 november 2010.)

De voorzitter:

De motie-Tony van Dijck c.s. (32043, nr. 15) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vele pensioenfondsen thans kampen met een dekkingsgraad die onder de vereiste 105% ligt;

constaterende dat pensioenfondsen voor de berekening van hun toekomstige verplichtingen de langetermijnswaprente dienen te hanteren;

overwegende dat er ook alternatieve risicovrije rentecurves zijn, zoals de AAA-ECB, die volgens de Nederlandsche Bank ook gebruikt zouden kunnen worden om toekomstige verplichtingen van pensioenfondsen te berekenen;

verzoekt de regering om mogelijke alternatieve risicovrije rentes te onderzoeken en de effecten op de dekkingsgraden van pensioenfondsen aan de Kamer te rapporteren voor 16 december aanstaande,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 17 (32043).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (32043, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (32043, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (32043, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Tony van Dijck c.s. (32043, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Ulenbelt (SP):

Voorzitter ...

De voorzitter:

Nu uw motie op stuk nr. 12 is aangenomen ...

De heer Ulenbelt (SP):

... zou ik zo spoedig mogelijk, vóór het eind van deze week, een reactie van de minister willen ontvangen.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (32043, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven