Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregel (rechterlijk gebieds- of contactverbod) - 32551

 • minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 november 2010

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Reactie op verzoek commissie inzake de gedwongen terugkeer naar Irak - 19637-1368

 • minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers - 4 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om toestemming voor deelname door de president van de Nederlandsche Bank (DNB) aan een openbare technische briefing over het Basel III-akkoord - 21501-07-760

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 3 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin van 16 en 17 november 2010 - 21501-07-761

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 8 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Milieuraad op 14 oktober 2010 - 21501-08-340

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 4 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 11 en 12 oktober 2010 - 21501-30-241

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 4 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op het verzoek van de commissie naar aanleiding van AO Transportraad 19 september 2010 inzake handhaving passagiersrechten - 21501-33-298

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 4 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering uitzondering rookvrije horeca - 22894-289

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

In voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 30 september 2010 - 23530-87

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 4 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

International Framework for Nuclear Energy Cooperation - 25422-86

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek van de cie Defensie inzake actualisering van de strategische kennisagenda - 27830-85

 • minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 3 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2010 - 27830-86

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 21 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Defensie over het Materieelprojectenoverzicht 2010 - 27830-87

 • minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 3 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending plan van aanpak voor de instandhouding van defensiematerieel - 27830-88

 • minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 3 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Q-koorts individueel testen - 28286-441

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Arib over incidenten bij moskeeën - 28684-290

 • minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

CO2-opslagprojecten - 28982-113

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 4 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verzamelbrief verkeersveiligheid - 29398-242

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 4 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Intrekking van verlof van tbs-gestelden na onttrekking - 29452-137

 • staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Standpunt Evaluatie indeling zelfzorggeneesmiddelen en rol drogist - 29477-138

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Advies van het Visserij Innovatieplatform (VIP) over een toekomstig stelsel van regionale blueports - 29675-103

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie besluit ontheffing verplichtingen WW en Wet WIA - 30370-34

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 4 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Eindrapport van de binnenvaartambassadeur - 30523-46

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 5 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vraag commissie over een minimale eigen bijdrage van € 400 voor AWBZ-zorg met verblijf - 30597-160

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken nieuwe regels inzake het ruimen van graven - 30696-34

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 4 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Investeringsbudget Landelijk Gebied - 30825-61

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 oktober 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van Gerven over een brief van de staatssecretaris aan Drenthe en Groningen betreffende natuurbezuinigingen - 30825-62

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Campuspilots - 31001-97

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 5 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie provisieregelgeving en vervolg - 31086-25

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 12 oktober 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kosten van externe inhuur bij VWS - 31701-33

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Omtzigt c.s. (32128, nr. 41) en toezegging inzake het partnerbegrip - 32130-22

 • staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 5 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling van het Belastingverdrag met het Verenigd Koninkrijk (32145) - 32145-7

 • staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 4 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Slotwet VWS 2009 - 32360-XVI-5

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag over 2009 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 32360-XVI-6

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over 2009 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 32360-XVI-7

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer m.b.t. OV-SAAL - 32404-29

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 3 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging tijdens het debat over de regeringsverklaring over de lijst met hervormingen en stelselaanpassingen waartoe de ministerraad heeft besloten - 32417-48

 • minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 5 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling inzake een hernieuwde nota over het beleid voor de Nederlandse belastingverdragen die zal worden uitgebracht - 32500-IXB-6

 • staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 2 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Behandeling aanhangige fiscale wetsvoorstellen - 32500-IXB-7

 • staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 4 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brief inzake omvangrijke defensiebezuinigingen en de mededeling dat de daaruit voortvloeiende beleidskeuzes in het voorjaar 2011 in een beleidsbrief worden uiteengezet - 32500-X-12

 • minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 3 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de defensiebegroting 2011 (Kamerstukken 32500 X, nrs. 1 en 2) - 32500-X-13

 • minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 3 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tellingen en evaluatie beheer grote grazers Oostvaardersplassen - 32500-XIV-13

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van ingekomen stukken

Behandeling van aanhangige wetsvoorstellen van SZW - 32500-XV-7

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 3 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 - 32500-XVI-13

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Leijten over lobbyactiviteiten van zorggeld - 32500-XVI-15

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Schriftelijke antwoorden n.a.v. vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan 2011 c.a - 32504-19

 • staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 4 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in begroting 2011 en flyer over rapport bij het jaarverslag 2009 van het Ministerie van VROM - 32500-25

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 4 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in begroting 2011 en flyer over rapport bij het jaarverslag 2009 van het Ministerie van VW - 32500-26

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 4 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in begroting 2011 en flyer over rapport bij het jaarverslag 2009 van (voorheen) Jeugd en Gezin - 32500-27

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 4 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Reactie op verzoek commissie inzake een vraag over splitsing zorg en wonen in AWBZ - 2010Z15594

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 november 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Dagbesteding lichamelijk gehandicapten (LG) - 2010Z15606

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 november 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie m.b.t. pgb bij huishoudelijke verzorging - 2010Z15687

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 2 november 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over een onderzoek naar de rechtsbescherming bij het huisverbod - 2010Z15729

 • minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 november 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Planning van werkzaamheden OCW - 2010Z15781

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 3 november 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Indicatiebesluit AWBZ en TOG - 2010Z15797

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 3 november 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

 • - Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen (32549);

b. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • - Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatie-uitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD (32546).

Naar boven