Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Nationaal Historisch Museum, te weten:

- de motie-Jasper van Dijk c.s. over inventariseren van locaties voor het Nationaal Historisch Museum (31495, nr. 24);

- de motie-Klijnsma c.s. over het volledige pakket van meerjarige beleidsvoorstellen voor kunst en cultuur (31495, nr. 25);

- de motie-Van der Ham/Peters over in samenhang verkennen van bestaande initiatieven en ideeën rond geschiedenis en staatsinrichting (31495, nr. 26);

- de motie-Voordewind over de haalbaarheid van paleis Soestdijk als Nationaal Historisch Museum (31495, nr. 27);

- de motie-Voordewind/Van der Ham over eventueel verwijderen van de locatieverwijzing in de statuten van het NHM (31495, nr. 28);

- de motie-Peters/Van der Ham over eigenstandige besluitvorming door het NHM (31495, nr. 29).

(Zie vergadering van 4 november 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Voordewind stel ik voor, zijn motie (31495, nr. 27) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk c.s. (31495, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klijnsma c.s. (31495, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Ham/Peters (31495, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Van der Ham (31495, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Peters/Van der Ham (31495, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven