Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over de asielaanvragen van Chinese asielzoekers, te weten:

- de motie-Kamp houdende het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris (19637, nr. 1195).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven