Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake beantwoording van vragen over mensenrechten (31263, nr. 10);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van aanbieding van vijf fiches (22112, nr. 633);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van aanbieding van twee rapporten met betrekking tot de publieke sector (28844, nr.13).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

  • een, over de brief van de heer Kelders te Boxmeer;

  • een, inzake reactie op brief van Ypsilon te Hoorn.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Naar boven