Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 27 maart 2008 over de wijziging van het Instellingsbesluit Actal 2006.

De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Financiën van harte welkom.

Vandaag hanteren wij het kerstregime. Dat betekent dat ik alleen indiening van moties zonder nadere versierselen toesta.

Mevrouw Van der Burg (VVD):

Voorzitter. Op 16 oktober vorig jaar heeft een grote meerderheid de motie van Blanksma en Smeets, waarin de regering verzocht wordt de taken van Actal in het kader van de toetsing en advisering van administratieve lasten één op één uit te breiden naar onder meer de inhoudelijke nalevingskosten. Tot verbazing van de VVD-fractie is deze taakuitbreiding halfbakken verwerkt in het Instellingsbesluit Actal.

In tegenstelling tot wat in de motie wordt gevraagd, krijgt Actal namelijk niet de bevoegdheid om hierbij vooraf regels en wetten te toetsen.

De voorzitter:

Is u en mij iets ontgaan? Er is deze week kerstregime. U gaat uw motie voorlezen.

Mevrouw Van der Burg (VVD):

Dat is goed, voorzitter.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer in het kader van de aanpak van regeldruk de motie-Blanksma-van den Heuvel/Smeets (29515, nr. 217) heeft aangenomen;

overwegende dat de regering deze motie slechts gedeeltelijk uitvoert;

van mening dat het, gelet op de aanpak van regeldruk, noodzakelijk is dat alle elementen uit het dictum van de hiervoor genoemde motie door de regering worden uitgevoerd;

verzoekt de regering, Actal ook vooraf, dat wil zeggen voordat de ministerraad een besluit heeft genomen, de inhoudelijke nalevingskosten van regelgeving te laten toetsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van der Burg. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 242(29515).

Staatssecretaris De Jager:

Voorzitter. Ik verwijs kortheidshalve naar de uitgebreide discussie hierover in het algemeen overleg. In die discussie is de motie-Blanksma-van den Heuvel/Smeets aan de orde gekomen en dan in het bijzonder de vraag of de regering de motie voldoende heeft uitgewerkt. Mevrouw Smeets en mevrouw Blanksma waren bij het algemeen overleg aanwezig en van hen heb ik begrepen dat zij het eens zijn met de regering dat naar de geest van de motie is gehandeld.

Ik ontraad de aanneming van de voorliggende motie. Ik verwijs daarvoor kortheidshalve naar de uitgebreide argumentatie die ik in het algemeen overleg heb gegeven.

De beraadslaging wordt gesloten.

Naar boven