9 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris) (32177);

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (32252);

Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) (32291);

Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) (32304);

Instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) (32314);

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG) (32393);

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard, van de Wet personenvervoer 2000 ten aanzien van het openbaarvervoerverbod en enkele technische wijzigingen, van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat in verband met wijzigingen in de vorm waarin betrokkenen en organisaties bij het beleidsproces worden betrokken, alsmede wijziging van de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet op enkele punten van technische aard (Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010) (32403);

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand) (32444);

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels inzake processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken) (32468);

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met onder meer afschaffen van de verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden (32558);

Wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens) (32603);

Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van ... tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds) (32625).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van een Koninklijk Besluit d.d. 6 juli 2011, nr. 11.001656, houdende instelling van een Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk (griffienr. 148905);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Europese Raad die op 23 en 24 juni 2011 te Brussel plaatsvond (griffienr. 148773.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 18 juli 2011 (griffienr. 148941);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2011 (griffienr. 148942);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 18 juli 2011 (griffienr. 148941.02);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van een lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 1 juli 2011 (griffienr. 148916);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2011 (griffienr. 148942.02);

een, van alsvoren, inzake schriftelijk overleg met de Tweede Kamer met betrekking tot de Raad Buitenlandse Zaken 18 juli 2011 (griffienr. 148942.01);

een, van alsvoren, inzake schriftelijk overleg met de Tweede Kamer met betrekking tot de Raad Algemene Zaken van 18 juli 2011 (griffienr. 148941.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de Mensenrechtenrapportage 2010 (griffienr. 148991);

een, van alsvoren, inzake VN-missies in Sudan (griffienr. 149040);

een, van alsvoren, ten geleide van de tekst van de Luchtvervoerovereenkomst tussen ten eerste de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde IJsland en ten vierde het Koninkrijk Noorwegen, en Aanvullende Overeenkomst tussen ten eerste de Europese Unie en haar lidstaten, ten tweede IJsland en ten derde het Koninkrijk Noorwegen betreffende de toepassing van de Overeenkomst; Luxemburg, 16 juni 2011/Oslo, 21 juni 2011 (griffienr. 149037);

een, van alsvoren, inzake Achtste Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie; Eerste Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie; Algemeen Postverdrag; Verdrag inzake postale financiële diensten; Genève, 12 augustus 2008 (Trb. 2010, 126) (griffienr. 149067);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot het sluiten van een aantal uitvoeringsverdragen (griffienr. 149063);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Informele Raad Buitenlandse Zaken ("Gymnich") van 2 en 3 september 2011 (griffienr. 149053);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie, inzake kennisgevingsbrief over mogelijke Nederlandse bijdrage aan United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) (griffienr. 149047);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de evaluatie schuldverlichting Nigeria (griffienr. 148856);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2011 (griffienr. 148432.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Informele OS-Raad op 14 en 15 juli 2011 (griffienr. 148894);

een, van alsvoren, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Vangstmogelijkheden (griffienr. 148892);

een, van alsvoren, inzake informatievoorziening over nieuwe commissievoorstellen: aanpassing sjabloon BNC-fiches (griffienr. 148893);

een, van alsvoren, ten geleide van zeven fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening vaststelling van de lijst visumplicht voor derdelanders (griffienr. 148844);

een, van alsvoren, inzake schriftelijk overleg over informele OS-Raad van 14-15 juli 2011 (griffienr. 148894.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Informele OS-Raad op 14 en 15 juli 2011 (griffienr. 148894.02);

een, van alsvoren, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening inzake Europese statistieken over veiligheid voor de criminaliteit (griffienr. 148969);

een, van alsvoren, inzake kabinetsappreciatie Commissierapporten over het Coöperatie en verificatie mechanisme voor Bulgarije en Roemenië (griffienr. 147011.01)

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister voor Immigratie en Asiel en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, inzake Meerjarig Financieel Kader Justitie en Binnenlandse Zaken (griffienr. 148880);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake vervolgstudie maatschappelijke reguleringsinstrumenten (griffienr. 148908);

een, van alsvoren, inzake de Effectevaluatie Wet tijdelijk huisverbod (griffienr. 147360.05);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, inzake Antiterrorismemaatregelen in Nederland in het eerste decennium van de 21ste eeuw (griffienr. 148988);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake nahang Besluit tot wijziging van het Besluit beheer sociale huursector (wijziging van de toestemmingsprocedure bij de verkoop van woningen aan eigenaar-bewoners en de verslaglegging van de werkzaamheden) (griffienr. 148917);

een, van alsvoren, inzake beleidskader gemeentelijke herindeling (griffienr. 148946);

een, van alsvoren, inzake jaarverslag 2009 en 2010 Wet op de huurtoeslag (griffienr. 149069);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake "Kwaliteit in verscheidenheid" Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (griffienr. 148874);

een, van de staatssecretaris van alsvoren, inzake verantwoord moderniseren Bouw- en cultuurhistorisch onderzoek in gemeenten (griffienr. 148890);

een, van alsvoren, ten geleide van het advies AWT "Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren" (griffienr. 149071);

een, van de minister van Financiën, inzake verslag teleconferentie Eurogroep van 2 juli 2011 (griffienr. 148939);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en Ecofin-raad van 11 en 12 juli 2011 te Brussel (griffienr. 148961);

een, van alsvoren, inzake verslag van de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone van 21 juli 2011 (griffienr. 149058);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het ontwerpbesluit Tijdelijk besluit acceptatie buitenlandse algemene periodieke keuringen (griffienr. 148875);

een, van alsvoren, inzake voorhang wijzigingsbesluit "Spoor in beweging" (griffienr. 148873);

een, van alsvoren, inzake ontwerpbesluit houdende wijziging van het Kentekenreglement (griffienr. 148876);

een, van alsvoren, inzake voorhang ontwerp voor het Besluit Liberaliseringsrichtlijn (griffienr. 148943);

een, van alsvoren, inzake voorlegging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (griffienr. 148912);

een, van alsvoren, inzake voorhang ontwerpwijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (griffienr. 148913);

een, van alsvoren, inzake ontwerpbesluit Crisis- en herstelwet, derde tranche (griffienr. 148904);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het advies van het adviescollege voor de burgerluchtvaartveiligheid DEGAS over externe veiligheid rond luchthavens (griffienr. 148895);

een, van alsvoren, inzake voorhang ontwerpwijziging luchthavenverkeerbesluit Schiphol vanwege invoeren mogelijkheid verlengen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedure (griffienr. 148887);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken vorming Regionale Uitvoeringsdiensten (griffienr. 148970);

een, van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake Nationaal Energie-Efficiëntie Actieplan (griffienr. 148871);

een, van alsvoren, inzake ISO/380 kV transformator- en schakelstation Breukelen (griffienr. 149070);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ten geleide van de rapportage van de Raad van Advies voor de onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit over het jaar 2010 (griffienr. 148872);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het rapport AI: "Uit het zicht" (griffienr. 148886);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 2012–2015 (griffienr. 148891);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Ecorys (griffienr. 148947);

een, van alsvoren, ten geleide van het Conqueaestor rapport: Kostentoerekening van Sanquin en de houdbaarheid van de voorziening in plasmageneesmiddelen (griffienr. 148945);

een, van alsvoren, inzake macrobeheersinstrument curatieve zorg (griffienr. 148140.01);

een, van alsvoren, inzake VWS-verzekerdenmonitor 2011 (griffienr. 148999);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake ADL-clusters vanaf 1 januari 2012 (griffienr. 148909).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de directeur van het Kabinet der Koningin, houdende goedkeuring door H.M. de Koningin van een aantal door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 149068);

een, van het Sociaal en Cultureel Planbureau, ten geleide van de publicatie Chinese Nederlanders. Van horeca naar hogeschool (griffienr. 149038).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften;

een, van J.v.d.B., inzake vervroegd pensioen met 50 jaar t/m 62ste (griffienr. 148848).

De geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties;

een, van J.v.N., inzake incassokosten: met twee maten meten? (griffienr. 148619.02);

een, van H.C. te H., inzake geestelijke, lichamelijke en financiële problemen door ex-man (griffienr. 147906.01).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van M.v.d.L., inzake vingerafdruk van een overleden moeder in een ring (griffienr. 148952).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van S.J., inzake stop de homopropaganda op scholen (griffienr. 148847);

een, van R.B., inzake wetgeving langstudeerders en overstap naar gezondheidszorg/onderwijs (griffienr. 148053.13);

een, van C.v.D., inzake bezuinigingen speciaal onderwijs (griffienr. 148907);

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

een, van W.G. te W., inzake artikel huidige crisis, een wetmatigheid (griffienr. 148901).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van P.P. te H., inzake telecommunicatiewet (32549) (griffienr. 148851);

een, van A.G., inzake verbod op ritueel slachten (31571) (griffienr. 148165.07);

een, van fam. S., inzake wanbeleid Rabobank/Schretlen (griffienr. 137407.09).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

een, van M.A.E.v.d.B. te O., inzake wetsvoorstel 32521 ((Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen) (griffienr. 147837.40).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van T. en R. v.d.S., inzake bezuinigingen over de rug van de zwakste in de maatschappij (griffienr. 147732.12);

een, van M.T., inzake wijziging Besluit Zorgverzekering (griffienr. 148710.04);

een, van G.v.d.B., inzake persoonsgebonden budget (griffienr. 147732.11);

een, van R.F.L. te M., inzake bezuinigingen op de ggz (griffienr. 148710.10).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van J.R., inzake discriminatie gehandicapten (griffienr. 148958).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven