3 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer (32677).

De voorzitter:

Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van harte welkom. Vanwege dringende andere verplichtingen dient hij uiterlijk om 14.45 uur deze zaal te verlaten. Wij behandelen dus eerst het onderwerp dat de minister betreft, namelijk de samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer.

De fracties van de SP en de PVV hebben behoefte aan een stemverklaring. Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Vliegenthart (SP):

Voorzitter. Gedurende de zomer hebben wij schriftelijk met de minister van gedachten gewisseld over het voorliggend samenvoegingvoorstel. Wij hadden twijfel over het maatschappelijk draagvlak voor deze gemeentelijke samenvoeging. De minister heeft in de beantwoording deze twijfel niet kunnen wegnemen. Onder de bevolking van in ieder geval één van de samen te voegen gemeenten, Niedorp, is een dergelijk draagvlak niet aanwezig. Dat bleek al uit eerdere raadplegingen onder de bevolking en vandaag doet een groot deel van de bevolking via een briefkaartenactie een beroep op ons om tegen het voorliggend wetsvoorstel te stemmen.

Voor de SP geldt dat gemeentelijke herindelingen en samenvoegingen alleen tot stand mogen komen als daaraan daadwerkelijk een samenwerkingswens van de bevolking ten grondslag ligt. De meeste inwoners van Niedorp zien de huidige plannen niet zitten. Voor de SP is dat reden om tegen het voorliggende wetsvoorstel te stemmen.

Mevrouw Klever (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie stemt tegen dit wetsvoorstel omdat zij vindt dat de communicatie met de bevolking tekort is geschoten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, de PvdA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SGP, D66, 50PLUS en de OSF voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de PVV, de SP en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.

De minister is verontschuldigd.

Dames en heren. Met ontsteltenis hebben wij allen in de zomer kennisgenomen van de gruwelijke en tragische aanslagen die zich op 22 juli hebben voltrokken in het centrum van Oslo en op het eiland Ut0ya. Hierbij zijn 76 mensen door het geweld van één man om het leven gekomen en zijn velen gewond geraakt. Ik deel u mede dat ik onmiddellijk na de ramp in een brief aan de Voorzitter van het Noorse parlement, de heer Dag Terje Andersen, namens u allen ons medeleven met de families van de slachtoffers en de Noorse bevolking heb betoond. Ook is het condoleanceregister op de Noorse ambassade getekend. Wij treuren om degenen die omkwamen en leven mee met degenen die lijden als gevolg van het geweld en met hun naasten.

De ingekomen stukken staan op een lijst die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.)

De voorzitter:

Ik deel de Kamer mee dat vanaf vandaag weer het project Derde Kamer start. Via de bekende oranje koffertjes, en dit jaar voor gevorderde leerlingen blauwe koffertjes, wordt lesmateriaal over het functioneren van de democratie in ons parlement verspreid onder leerlingen van de basisschool. Voor eenieder van u die deze lespakketten zelf op scholen onder de aandacht wil brengen of zijn contacten daarvoor wil benutten, zijn koffertjes beschikbaar. Ik breng dit programma van harte onder uw aandacht.

Op verzoek van de fractie van de PvdA heb ik aangewezen:

  • - mevrouw Ter Horst als lid van de commissie Veiligheid en Justitie in plaats van lid van de commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

  • - de heer Schrijver als lid van de commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

  • - mevrouw Sylvester als lid van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  • - mevrouw Vlietstra als lid van de commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in plaats van lid van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op verzoek van de fractie van de VVD heb ik aangewezen:

  • - mevrouw Broekers-Knol als lid van de commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking in de bestaande vacature;

  • - mevrouw Duthler als lid van de commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening in plaats van de heer Marcel de Graaff;

  • - de heer Beckers als lid van de commissie Koninkrijksrelaties in plaats van de heer Marcel de Graaff. De heer Knip kan worden uitgeschreven als lid van de commissie Immigratie en Asiel, JBZ-Raad.

Op verzoek van de fractie van GroenLinks meld ik dat mevrouw De Boer kan worden uitgeschreven als lid van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wij zouden eens een methode moeten verzinnen om de teksten die hier staan ook via de iPad af te wikkelen aan het begin van de vergadering. Dat zou een versnelling betekenen.

Naar boven